card

Гишүүнчлэл

Гишүүнчлэл

Монгол Улсын Авлигатай тэмцэх байгууллага нь дараахь олон улсын байгууллага, санаачилгуудад гишүүнээр элссэн. Үүнд:

  • Эдийн засгийн хамтын ажиллагаа, хөгжлийн байгууллагын Зүүн Европ, Төв Азийн Авлигын эсрэг сүлжээний Истанбулын үйл ажиллагааны төлөвлөгөө
  • Азийн хөгжлийн банк, Эдийн засгийн хамтын ажиллагаа, хөгжлийн байгууллагын хамтарсан Ази, Номхон далайн орнуудын авлигын эсрэг санаачилга
  • Авлигын эсрэг олон улсын академи
  • Авлигатай тэмцэх газруудын олон улсын холбоо
  • НҮБ-ын Мансууруулах бодис, гэмт хэрэгтэй тэмцэх байгууллага