card

Мэдээ, мэдээлэл

Монгол Улсын авлигатай тэмцэж буй бодлого, үйл ажиллагаанд олон улсын шинжээчид үнэлгээ хийж байна

Монгол Улсын авлигатай тэмцэж буй бодлого, үйл ажиллагаанд олон улсын шинжээчид үнэлгээ хийж байна

Монгол Улс нь Станбулын авлигын эсрэг үйл ажиллагааны төлөвлөгөөнд 2012 онд нэгдэн орсон бөгөөд 2014 онд тус байгууллагын үнэлгээний баг манай улсын авлигын эсрэг үйл ажиллагаа, эрх зүйн орчинд анх удаа үнэлгээ хийсэн билээ.

Дэлгэрэнгүй
Иргэн, хуулийн этгээдээс 65 өргөдөл, гомдол хүлээн авав

Иргэн, хуулийн этгээдээс 65 өргөдөл, гомдол хүлээн авав

Өнгөрсөн долоо хоногт авлигыг мэдээлэх 110 тусгай дугаараар 244 дуудлага хүлээн авчээ.

Дэлгэрэнгүй
Төлөвлөгөөт хяналтаар 45 албан тушаалтны ХАСХОМ-ийг шалгав

Төлөвлөгөөт хяналтаар 45 албан тушаалтны ХАСХОМ-ийг шалгав

Хяналт шалгалтаар хууль зөрчсөн болохыг нь тогтоож нэр бүхий албан тушаалтнуудад хариуцлага тооцуулахаар шаардлага хүргүүлж ажиллалаа.

Дэлгэрэнгүй
Гэмт хэргийн шинжтэй 146 гомдол, мэдээллийг шалгав

Гэмт хэргийн шинжтэй 146 гомдол, мэдээллийг шалгав

Гэмт хэрэг гарахад нөлөөлсөн шалтгаан, нөхцөлийг арилгуулахаар 2 мөрдөгчийн мэдэгдэл бичиж холбогдох байгууллагад хүргүүлсэн.

Дэлгэрэнгүй
Авлигын эсрэг сургалтад 905 иргэн, албан тушаалтныг хамруулав

Авлигын эсрэг сургалтад 905 иргэн, албан тушаалтныг хамруулав

Авлигын эсрэг сургалтад 905 иргэн, албан тушаалтныг хамруулж зохион байгуулсан байна.

Дэлгэрэнгүй
Авлигыг мэдээлэх 110 утсаар 219 дуудлага хүлээн авав

Авлигыг мэдээлэх 110 утсаар 219 дуудлага хүлээн авав

Иргэн, хуулийн этгээдээс ирүүлсэн 98 өргөдөл, гомдлыг хүлээн авч, харьяалах чиг үүргийн нэгжид хүргүүллээ.

Дэлгэрэнгүй
Нийтийн албанд томилогдох 765 иргэний урьдчилсан мэдүүлгийг хянан шалгав

Нийтийн албанд томилогдох 765 иргэний урьдчилсан мэдүүлгийг хянан шалгав

Төлөвлөгөөт хяналт шалгалтын хүрээнд 44 албан тушаалтны хувийн ашиг сонирхлын болон хөрөнгө, орлогын мэдүүлгийг шалгав.

Дэлгэрэнгүй
Эрүүгийн 29 хэргийг шүүхэд шилжүүлэх саналтай прокурорт хүргүүлэв

Эрүүгийн 29 хэргийг шүүхэд шилжүүлэх саналтай прокурорт хүргүүлэв

Мөрдөн шалгах ажиллагаанд одоогоор 788 хэрэг шалгагдаж байна.

Дэлгэрэнгүй
Авлигын эсрэг сургалтад 845 иргэн, албан тушаалтныг хамруулав

Авлигын эсрэг сургалтад 845 иргэн, албан тушаалтныг хамруулав

Төрийн байгууллагуудад шударга байдлын үнэлгээг сайжруулах, ил тод байдлыг хангах, авлигаас урьдчилан сэргийлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг үнэлэх, иргэдээс ирүүлсэн өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтэд дүн шинжилгээ хийх, хүргүүлсэн зөвлөмжийн хэрэгжилтийг хянах чиглэлээр тус тус ажиллалаа.

Дэлгэрэнгүй
Иргэн, хуулийн этгээдээс 57 өргөдөл, гомдол хүлээн авав

Иргэн, хуулийн этгээдээс 57 өргөдөл, гомдол хүлээн авав

Өнгөрсөн долоо хоногт авлигыг мэдээлэх 110 тусгай дугаараар 284 дуудлага хүлээн авчээ.

Дэлгэрэнгүй