card

Өргөдөл, гомдол, мэдээлэл

ӨРГӨДӨЛ, ГОМДОЛ, МЭДЭЭЛЭЛ /2020 оны эхний улирлын байдлаар/

ӨРГӨДӨЛ, ГОМДОЛ, МЭДЭЭЛЭЛ /2020 оны эхний улирлын байдлаар/

ӨРГӨДӨЛ, ГОМДОЛ, МЭДЭЭЛЭЛ /2020 оны эхний улирлын байдлаар/

Дэлгэрэнгүй
2017 ОНЫ III УЛИРАЛД ХҮЛЭЭН АВСАН ӨРГӨДӨЛ, ГОМДОЛ, МЭДЭЭЛЛИЙН ШИЙДВЭРЛЭЛТЭД ХИЙСЭН ДҮН ШИНЖИЛГЭЭ

2017 ОНЫ III УЛИРАЛД ХҮЛЭЭН АВСАН ӨРГӨДӨЛ, ГОМДОЛ, МЭДЭЭЛЛИЙН ШИЙДВЭРЛЭЛТЭД ХИЙСЭН ДҮН ШИНЖИЛГЭЭ

2017 ОНЫ III УЛИРАЛД ХҮЛЭЭН АВСАН ӨРГӨДӨЛ, ГОМДОЛ, МЭДЭЭЛЛИЙН ШИЙДВЭРЛЭЛТЭД ХИЙСЭН ДҮН ШИНЖИЛГЭЭ

Дэлгэрэнгүй
2017 оны 8 дугаар сард хүлээн авсан өргөдөл, гомдол, мэдээллийн шийдвэрлэлтэд хийсэн дүн шинжилгээ

2017 оны 8 дугаар сард хүлээн авсан өргөдөл, гомдол, мэдээллийн шийдвэрлэлтэд хийсэн дүн шинжилгээ

2017 оны 8 дугаар сард хүлээн авсан өргөдөл, гомдол, мэдээллийн шийдвэрлэлтэд хийсэн дүн шинжилгээ

Дэлгэрэнгүй