card

Төрийн байгууллагын шударга байдлын түвшинг үнэлэх судалгаа /2010, 2012, 2014/

Төрийн байгууллагын шударга байдлын түвшинг үнэлэх аргачлал

Төрийн байгууллагын шударга байдлын түвшинг үнэлэх аргачлал

Төрийн байгууллагын шударга байдлын түвшинг үнэлэх аргачлал

Дэлгэрэнгүй
Төрийн байгууллагын шударга байдлын түвшинг үнэлэх 2014 оны судалгааны тайлан

Төрийн байгууллагын шударга байдлын түвшинг үнэлэх 2014 оны судалгааны тайлан

Судалгаанд оролцогчдыг насны бүтцээр авч үзвэл тэдний 31.0 хувь нь 30 хүртэлх насны, 27.1 хувь нь 31-40 насны, 22.8 хувь нь 41-50 насны, 13.5 хувь нь 51-60 хүртэл насны, 5.6 хувь нь 61 болон түүнээс дээш насны хүмүүс, харин хүйсийн 42.1 хувийг эрэгтэйчүүд, 57.9 хувийг нь эмэгтэйчүүд эзэлж байна. 

Дэлгэрэнгүй
Төрийн байгууллагын шударга байдлын түвшний үнэлгээ 2010 /English/

Төрийн байгууллагын шударга байдлын түвшний үнэлгээ 2010 /English/

Төрийн байгууллагын шударга байдлын түвшинг үнэлэх 2010 оны судалгааны тайлангийн Англи хэл дээрх хувийг ЭНД ДАРЖ үзнэ үү!

Дэлгэрэнгүй
Төрийн байгууллагын шударга байдлын түвшинг үнэлэх 2010 оны судалгаа

Төрийн байгууллагын шударга байдлын түвшинг үнэлэх 2010 оны судалгаа

Төрийн байгууллагын шударга байдлын түвшинг үнэлэх 2010 оны судалгаа

Дэлгэрэнгүй
Төрийн байгууллагын шударга байдлын түвшинг үнэлэх туршилт судалгааны үр дүн, тайлан

Төрийн байгууллагын шударга байдлын түвшинг үнэлэх туршилт судалгааны үр дүн, тайлан

Төрийн байгууллагын шударга байдлын түвшинг үнэлэх туршилт судалгааны үр дүн, тайлан

Дэлгэрэнгүй
Төрийн байгууллагын шударга байдлын түвшинг үнэлэх 2012 оны судалгаа

Төрийн байгууллагын шударга байдлын түвшинг үнэлэх 2012 оны судалгаа

Авлигатай тэмцэх газар нь Авлигын эсрэг хуулийн 18 дугаар зүйлийн 18.1.7-д заасны дагуу “төрийн үйлчилгээ авсан иргэд, байгууллагын судалгаанд тулгуурлан төрийн байгууллагын шударга байдлын түвшинд 2 жил тутамд үнэлгээ гаргаж, олон нийтэд мэдээлэх” чиг үүргийг хэрэгжүүлдэг. Энэ ажлын хүрээнд Авлигатай тэмцэх газрын Судалгаа шинжилгээний алба 2012 оны судалгааг явуулж, үр дүнг олон нийтэд танилцуулах уулзалт ярилцлагыг 2013 оны 1 дүгээр сарын 21-ний өдөр зохион байгууллаа.

Дэлгэрэнгүй