Зөвлөмж
Монгол Улсын Засгийн газарт өгсөн Зөвлөмж

2018/01/18  3763   0

Авлигатай тэмцэх газраас Монгол Улсын Засгийн газарт 2017 оны 12 дугаар сарын 7-ны өдөр хүргүүлсэн Зөвлөмж 


“ТӨРИЙН ОРОН СУУЦНЫ КОРПОРАЦИ” ТӨҮГ-Т ЗӨВЛӨМЖ ХҮРГҮҮЛЛЭЭ

2017/04/04  5769   0

Авлигатай тэмцэх газраас Авлигын эсрэг хууль, Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хууль, холбогдох бусад хууль, эрх зүйн актыг сурталчлах, тэдгээрийн хэрэгжилттэй танилцах, арга зүйн удирдлагаар хангах ажлын хүрээнд яам, агентлаг, нийслэл, дүүрэгт ажиллаж байна.


АВЛИГАТАЙ ТЭМЦЭХ ГАЗРЫН ДЭРГЭДЭХ ОЛОН НИЙТИЙН ЗӨВЛӨЛИЙН ЗӨВЛӨМЖ

2016/10/14  4134   0

Авлигатай тэмцэх газар (АТГ)-ын дэргэдэх Олон нийтийн зөвлөлөөс авлигатай тэмцэхэд олон нийтийг идэвхтэй оролцуулах, тэдний санал бодлыг хүргэх, авлигын нөхцөл байдал, авлигын эсрэг хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийн талаар санал дүгнэлт өгөх, төр, засгийн бүх түвшний байгууллагаас нийт ард иргэдийн мэдээлэл авах эрхээ эдлэхэд нь дэмжлэг үзүүлэх зорилгоор Авлигын эсрэг хуулийн 27 дугаар зүйлийн 27.1-д заасныг үндэслэн дараахь ЗӨВЛӨМЖ-ийг АТГ-т хүргүүлж байна:


ЗӨВЛӨМЖ

2016/10/03  5793   0

Орон нутгийн хурлын ээлжитсонгууль зохион байгуулагдах гэж байгаатай холбогдуулан Авлигатай тэмцэхгазраас Авлигын эсрэг хуулийн 18.1.6-д заасныг үндэслэн Сонгуулийн ерөнхийхороо болон Сум, дүүргийн хороодод дараахь зөвлөмжийг өгч байна:


АТГ ямар гэмт хэрэг, зөрчлийн талаарх
гомдол, мэдээллийг авах вэ?

Авлигатай тэмцэх газар нь ямар гэмт хэрэг,
зөрчлийн талаарх гомдол, мэдээллийг хүлээн авдаг
тухай эндээс танилцана уу.

Дэлгэрэнгүй

Цахим
Хэлэлцүүлэг

ОДОО ХЭЛЭЛЦЭГДЭЖ БУЙ:
АВЛИГАТАЙ ТЭМЦЭХ ГАЗРЫН 2016 ОНЫ ЭХНИЙ ХАГАС
ЖИЛИЙН ТАЙЛАН

санал өгөх