Зөвлөмж


Аймгийн засаг дарга, иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын дарга, гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх орон тооны бус зохицуулах зөвлөлийн дарга нарт /зөвлөмж/

2002/10/18  2424   0

Орон нутагт авлигын эсрэг хууль тогтоомжийг хэрэгжүүлэх, нутгийн удирдлагын үйл ажиллагаанд төрийн бус байгууллагын оролцоог хангах, төрийн үйлчилгээний хүнд суртал, чирэгдлийг арилгах ажлыг зохион байгуулан хэрэгжүүлэхэд төрийн бус байгууллагуудын Сүлжээ болон аймгийн Засаг даргын тамгын газар, Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал, Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх зохицуулах зөвлөлийн хамтын ажиллагааг уялдуулах, Засаг даргатай байгуулсан гэрээний хэрэгжилтийг эрчимжүүлэх зорилгоор Авлигатай тэмцэх газраас дараахь зөвлөмжийг хүргүүлж байна. ...

Орон нутаг дахь төрийн бус байгууллагуудын сүлжээний ахлагч нарт /Зөвлөмж/

2002/10/18  2055   0

Аймгийн Засаг дарга, Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын дарга болон бусад байгууллагын удирдлагуудад Сүлжээний үйл ажиллагааны талаар зөв ойлголт өгөх, Сүлжээнээс явуулж буй ажлын талаар орон нутгийн удирдлагуудад байнга мэдээлэх, авлигын эсрэг олон нийтийг соён гэгээрүүлэх, урьдчилан сэргийлэх ажлыг орон нутгийн төр захиргааны байгууллагын үйл ажиллагаатай уялдуулан зохион байгуулах ...

Зөвлөмж

2002/10/18  2089   0

Нийслэл, дүүргийн газрын албаны ажилтнуудаас иргэд, байгууллагын хүсэлтийг шийдвэрлэхдээ учруулдаг хүнд суртал чирэгдлийг багасгах, авлига үүсэхэд хүргэдэг шалтгаан, нөхцөлийг арилгах, тэдгээрийг цаашид бий болохоос урьдчилан сэргийлэхийн тулд Авлигын эсрэг хуулийн 6 ба 18 дугаар зүйлд заасныг үндэслэн дараах арга хэмжээг авч хэрэгжүүлэхийг зөвлөж байна: ...

АТГ ямар гэмт хэрэг, зөрчлийн талаарх
гомдол, мэдээллийг авах вэ?

Авлигатай тэмцэх газар нь ямар гэмт хэрэг,
зөрчлийн талаарх гомдол, мэдээллийг хүлээн авдаг
тухай эндээс танилцана уу.

Дэлгэрэнгүй

Цахим
Хэлэлцүүлэг

ОДОО ХЭЛЭЛЦЭГДЭЖ БУЙ:
АВЛИГАТАЙ ТЭМЦЭХ ГАЗРЫН 2019 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ
ТАЙЛАН

санал өгөх