OECD-Үнэлгээний тайлан



<p>Эдийн засгийн хамтын ажиллагаа, хөгжлийн байгууллагын үнэлгээний тайлан, зөвлөмж-2015 <span class="style1">/шинэ/</span></p>

2016/02/18  5031   0

Эдийн засгийн хамтын ажиллагаа, хөгжлийн байгууллагын Авлигын эсрэг сүлжээнээс Монгол Улсын авлигын эсрэг эрх зүйн орчин, институци, үйл ажиллагаанд жил бүр үнэлэлт, дүгнэлт өгч, холбогдох зөвлөмжийг боловсруулан гаргадаг. 2015 оны Монгол Улсын авлигын эсрэг орчинд хийсэн тус байгууллагын үнэлгээний тайлантай танилцана уу.



АТГ ямар гэмт хэрэг, зөрчлийн талаарх
гомдол, мэдээллийг авах вэ?

Авлигатай тэмцэх газар нь ямар гэмт хэрэг,
зөрчлийн талаарх гомдол, мэдээллийг хүлээн авдаг
тухай эндээс танилцана уу.

Дэлгэрэнгүй

Цахим
Хэлэлцүүлэг

ОДОО ХЭЛЭЛЦЭГДЭЖ БУЙ:
АВЛИГАТАЙ ТЭМЦЭХ ГАЗРЫН 2019 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ
ТАЙЛАН

санал өгөх