Ном, гарын авлага


Авлигатай тэмцэх газар: 2021 оны эхний хагас жилд

2021/10/07  86   0

Авлигатай тэмцэх газар нь Монгол Улсад шударга ёсыг бэхжүүлэх, төрийн байгууллагын үйл ажиллагааны нээлттэй, ил тод байдлыг хангах, хүнд суртал, чирэгдлийг арилгах, авлигын гэмт хэргийг илрүүлэх, хэрэг бүртгэлт, мөрдөн байцаалт явуулах, нийтийн албан тушаалтны хөрөнгө, орлогын мэдүүлгийг бүртгэх, хадгалах, хянан шалгах талаар цогц арга хэм жээг хэрэгжүүлэн, авлигаас урьдчилан сэргийлэх, авлигын эсрэг олон нийтийг соён гэгээрүүлэх ажлыг төрийн болон төрийн бус байгууллага, хувийн хэвшил, хэвлэл мэдээллийн байгууллага, иргэдийн өргөн оролцоотойгоор улсын хэмжээнд зохион байгуулдаг. 2021 оны эхний хагас жилд Авлигатай тэмцэх газраас хийж хэрэгжүүлсэн ажил, арга хэмжээг тоймлон танилцуулж байна.


АВЛИГАТАЙ ТЭМЦЭХ ХУУЛЬ ТОГТООМЖИЙН ХЭРЭГЖИЛТ, АВЛИГЫН ЕРӨНХИЙ НӨХЦӨЛ БАЙДАЛ, АВЛИГАТАЙ ТЭМЦЭХ ҮНДЭСНИЙ ХӨТӨЛБӨРИЙН ХЭРЭГЖИЛТ 2020 АНГЛИ ХЭЛ ДЭЭР...

2021/08/23  208   0

АВЛИГАТАЙ ТЭМЦЭХ ХУУЛЬ ТОГТООМЖИЙН ХЭРЭГЖИЛТ, АВЛИГЫН ЕРӨНХИЙ НӨХЦӨЛ БАЙДАЛ, АВЛИГАТАЙ ТЭМЦЭХ ҮНДЭСНИЙ ХӨТӨЛБӨРИЙН ХЭРЭГЖИЛТ 2020-ИЙН АНГЛИ ХЭЛ ДЭЭР...Авлигатай тэмцэх хууль тогтоомжийн хэрэгжилт, авлигын ерөнхий нөхцөл байдал, авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийн хэрэгжилт 2020

2021/08/03  305   0

Монгол Улсын Их Хуралд Авлигын эсрэг хууль, Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хууль, Эрүүгийн болон Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хууль, УИХ-ын 2007 оны 07, 2008 оны 13, 2011 оны 55, 2012 оны 55, 2016 оны 51, 84, 2019 оны 67 дугаар тогтоол, УИХ-ын Хууль зүйн байнгын хорооны 5 дугаар тогтоолын биелэлт болон авлигын ерөнхий нөхцөл байдал, Авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг мэдээлж байна.


“Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын төлөөлөгч Танаа” гарын авлага

2021/02/01  1400   0

Авлигатай тэмцэх газраас аймаг, нийслэл, сум, дүүргийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын төлөөлөгч нарыг авлигын гэмт хэрэг болон ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх, авлигатай тэмцэх үйл ажиллагаанд иргэд, олон нийтийг манлайлан оролцох чиглэлээр хууль тогтоомжоор хүлээсэн үүргээ хэлбэрэлтгүй сахин биелүүлэхэд арга зүйн зөвлөмж үзүүлэх зорилгоор “Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын төлөөлөгч Танаа” гарын авлагыг бэлтгэн хэвлүүлэв. 


Авлигын эсрэг НҮБ-ын конвенц

2020/10/28  1619   0

Авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөрт тусгагдсан “Авлигын эсрэг НҮБ-ын конвенцийг эрх зүйн харилцан туслалцааны үндэслэл болгон хэрэглэх, эрх зүйн харилцан туслалцааны гэрээг бусад улс оронтой байгуулах ажлыг эрчимжүүлэх, дотоодын байгууллагуудын үйл ажиллагааны уялдаа холбоог сайжруулах”, мөн “НҮБ-ын Мансууруулах бодис, гэмт хэрэгтэй тэмцэх алба болон бусад олон улсын байгууллагатай хамтран ажиллах” зорилтыг хэрэгжүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэх зорилгоор тус конвенцийг Монгол хэлнээ хэвлэн гаргалаа.


Монгол Улсын Засгийн газрын гишүүн Танаа

2020/10/14  1092   0

Монгол Улсын Их Хурлын 2020 оны ээлжит сонгуулийн үр дүнд Засгийн газар шинээр эмхлэгдэн байгуулагдаж, Улсын Их Хурлаас Монгол Улсыг 2021-2025 онд хөгжүүлэх таван жилийн үндсэн чиглэл болон Монгол Улсын Засгийн газрын 2020-2024 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг баталлаа. Засгийн газрын гишүүний хувьд төсвийн хариуцлага, сахилга батыг сахиулах, төрийн үйлчилгээг цахимжуулах, салбарын албан хаагчдын сонирхлын зөрчлийг зохицуулах зэрэг амаргүй ажлуудыг эхлүүлж буй энэ хариуцлагатай мөчид Таны эрхлэх асуудлын хүрээний байгууллагуудын шударга байдлын үнэлгээ, Авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөөний 2019 оны үр дүн, цаашид анхаарах асуудлын талаар танилцуулж байна.

Авлигын эсрэг хууль, Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах хуулиар төрийн байгууллага албан тушаалтан авлига, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх авлигатай тэмцэх чиглэлээр тодорхой үүргийг хүлээдэг. Дээр дурдсан үйл ажилллагааг хэрэгжүүлэх, төрийн үйлчилгээний чанар, хүртээмжийг дээшлүүлэх,  байгууллагын ёс зүйн соёлыг хөгжүүлэх, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохион байгуулахад баримтлах зөвлөмж, санамжийг энэхүү гарын авлагад багтаан Танд толилуулж байна.МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ГИШҮҮН ТАНАА гарын авлага

2020/09/11  1695   0

Монгол Улсын Их Хурлын 2020 оны ээлжит сонгууль өндөрлөж, эрхэм гишүүн Таны гарт төрийн хууль тогтоох эрх мэдлийн жолоо шилжин ирлээ. 

Парламент нь мэдээллийн эрин үед учир шалтгааныг тунгаан, санал бодлоо уралдуулах хууль тогтоох талбар байхын зэрэгцээ улс орны нийгэм, эдийн засгаа тэтгэсэн, алсыг харсан зөв бөгөөд шударга шийдвэр гаргах амаргүй үүргийг хүлээдэг. 

“Транспэрэнси Интернэшнл” олон улсын байгууллагаас жил бүр гаргадаг Авлигын төсөөллийн индексийн 2019 оны үзүүлэлтээр Монгол Улс нь 100 онооноос 35 оноо авч, 198 орноос 106 дугаар байранд эрэмбэлэгдсэн. Авлигын эсрэг нийгмээрээ тэмцэж, зөвхөн хэн нэгнийг биш тогтолцоог өөрчилж байж үр дүнд хүрдэг гэдгийг энэхүү судалгааны эхний байрт жагссан Шинэ Зеланд, Финлянд, Швед зэрэг улсуудын жишээ харуулж байна.

Авлигын эсрэг тэмцэлд Авлигатай тэмцэх газраас гадна бусад төрийн болон төрийн бусбайгууллага, хувийн хэвшил, хэвлэл мэдээллийн байгууллага, иргэд, олон нийтийн оролцоо, дэмжлэг нэн чухлын зэрэгцээ парламентын оролцоо, манлайлал маш өндөр ач холбогдолтой. Иймд хууль тогтоомжийн товч гарын авлагыг бэлтгэн Эрхэм гишүүн Танд танилцуулж байна.

Шударга ёс, хөгжил дэвшилд хамтдаа зүтгэе.


Албан тушаалын гэмт хэргийн шүүхийн шийдвэрийн эмхтгэл-2014 он (I боть)

2020/06/11  3079   0

Энэхүү эмхтгэлд Авлигатай тэмцэх газраас мөрдөн шалгасан авлигын гэмт хэргийн 40 шийдвэр багтсан бөгөөд хууль хэрэглээний болон практик ач холбогдлыг харгалзан анхан шатны шүүхийн тогтоол, давж заалдах шатны шүүхийн магадлал, хяналтын шатны шүүхийн тогтоолыг багтааснаараа онцлог юм.


"Шударга байдал ба олон нийтийн итгэл" эмхтгэл

2020/06/04  2778   0

Авлигатай тэмцэх газраас санаачлан зохион байгуулсан энэхүү зөвлөгөөнд шүүх эрх мэдлийн болон хууль зүйн салбарт ажиллаж байгаа мэргэшсэн албан хаагч, өмгөөлөгч, багш-судлаачид оролцож, өнөөгийн бодит нөхцөл, цаашдын бодлого, үйл ажиллагааны талаар сонирхолтой илтгэл тавьж хэлэлцүүлснийг эмхтгэн олны хүртээл болгож байна. Энэхүү эмхтгэлд орсон илтгэлийн агуулга, үзэл санаа, шийдэл нь авлигын эсрэг үйл ажиллагааны бодлогыг тодорхойлох, хууль зүйн салбарын шударга ёсны үнэмлэмжийг нэмэгдүүлэхэд хувь нэмэр оруулж, эрдэмтэн судлаач, оюутан суралцагчийн судалгааны хэрэглэгдэхүүн болно гэдэгт найдаж байна.


Албан тушаалын гэмт хэргийн шүүхийн шийдвэрийн эмхтгэл-2014 он (II боть)

2020/06/04  2753   0

Авлигатай тэмцэх газраас мөрдөн шалгаж, шүүхээр шийдвэрлэгдсэн гэмт хэргийн шийдвэрийг цувралаар олон нийтэд хүргэхээр знэ удаад 2014 онд шийдвэрлэгдсэн албан тушаалын гэмт хэргийн шүүхийн шийдвэрүүдийг эмхтгэн толилуулж байна. Энэхүү эмхтгэлд Авлигатай тэмцэх газраас мөрдөн шалгасан авлигын гэмт хэргийн 40 шийдвэр багтсан бөгөөд хууль хэрэглээний болон практик ач холбогдлыг харгалзан анхан шатны шүүхийн тогтоол, давж заалдах шатны шүүхийн магадлал, хяналтын шатны шүүхийн тогтоолыг багтааснаараа онцлог юм.


АТГ ямар гэмт хэрэг, зөрчлийн талаарх
гомдол, мэдээллийг авах вэ?

Авлигатай тэмцэх газар нь ямар гэмт хэрэг,
зөрчлийн талаарх гомдол, мэдээллийг хүлээн авдаг
тухай эндээс танилцана уу.

Дэлгэрэнгүй

Цахим
Хэлэлцүүлэг

ОДОО ХЭЛЭЛЦЭГДЭЖ БУЙ:
АВЛИГАТАЙ ТЭМЦЭХ ГАЗРЫН 2019 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ
ТАЙЛАН

санал өгөх