ХАСХОМ хяналт шалгалт


36832 нийтийн албан тушаалтны ХОМ-ийн хураангуйг цахим мэдээллийн сүлжээнд байршууллаа

2020/06/30  903   0

Авлигын эсрэг хуулийн 14 дүгээр зүйлийн 14.1, 14.2.14.3  дахь хэсэгт заасны дагуу нийтийн албан тушаалтнуудын хөрөнгө, орлогын мэдүүлэг нь тус газрын цахим мэдээллийн сүлжээнд тавигдаж, иргэдийн мэдээлэл авах боломжийг хангах хуулийн зохицуулалттай.


2 албан тушаалтны хөрөнгө, орлогын мэдүүлгийг мөрдөн шалгах ажиллагаанд шилжүүлэв

2020/06/23  216   0

Авлигатай тэмцэх газар 2020 оны 6 дугаар сарын 15-19-ний өдрүүдэд 12 албан тушаалтны хувийн ашиг сонирхлын болон хөрөнгө, орлогын мэдүүлгийг хянан шийдвэрлэв.


47 албан тушаалтны хөрөнгө, орлогын мэдүүлгийг хянан шалгав

2020/06/18  305   0

Авлигатай тэмцэх газар 2020 оны 6 дугаар сарын 8-12-ны өдрүүдэд 12 албан тушаалтны хувийн ашиг сонирхлын болон хөрөнгө, орлогын мэдүүлгийг хянан шийдвэрлэв.2019 оны эхний хагас жилд: Нийт 191 ХАСХОМ-ийг шалгасан

2019/08/22  1115   0

Тус хэлтэс 2019 оны эхний хагас жилд шинээр хүлээн авсан 141, өмнөх оны үлдэгдэл 79, нийт 220 албан тушаалтны ХАСХОМ-ийг хянан шалгахаар хүлээн авснаас 191 мэдүүлгийг шалгасан.АТГ ямар гэмт хэрэг, зөрчлийн талаарх
гомдол, мэдээллийг авах вэ?

Авлигатай тэмцэх газар нь ямар гэмт хэрэг,
зөрчлийн талаарх гомдол, мэдээллийг хүлээн авдаг
тухай эндээс танилцана уу.

Дэлгэрэнгүй

Цахим
Хэлэлцүүлэг

ОДОО ХЭЛЭЛЦЭГДЭЖ БУЙ:
АВЛИГАТАЙ ТЭМЦЭХ ГАЗРЫН 2019 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ
ТАЙЛАН

санал өгөх