ХАСХОМ хяналт шалгалт


67 албан тушаалтны ХОМ-ийг хянан шалгав

2021/05/13  100   0

Авлигатай тэмцэх газар 2021 оны 5 дугаар сарын 3-7-ны өдрүүдэд төлөвлөгөөт хяналт шалгалтын дагуу 67 албан тушаалтны хувийн ашиг сонирхлын болон хөрөнгө, орлогын мэдүүлгийг хянан шалгаж, 3 албан тушаалтны мэдүүлгийг хянан шийдвэрлээд байна.  


68 албан тушаалтны ХОМ-ийг хянан шалгав

2021/04/28  615   0

Авлигатай тэмцэх газар 2021 оны 4 дүгээр сарын 19-23-ны өдрүүдэд төлөвлөгөөт хяналт шалгалтын дагуу 68 албан тушаалтны хувийн ашиг сонирхлын болон хөрөнгө, орлогын мэдүүлгийг хянан шалгаж, 1 албан тушаалтны мэдүүлгийг хянан шийдвэрлээд байна.  


9 албан тушаалтны хөрөнгө, орлогын мэдүүлгийг хянан шалгав

2021/03/12  708   0

Авлигатай тэмцэх газар 2021 оны 3 дугаар сарын 1-5-ны өдрүүдэд төлөвлөгөөт хяналт шалгалтын дагуу 9 албан тушаалтны хувийн ашиг сонирхлын болон хөрөнгө, орлогын мэдүүлгийг хянан шалгав.


9 албан тушаалтны хөрөнгө, орлогын мэдүүлгийг хянан шалгав

2021/03/04  742   0

Авлигатай тэмцэх газар 2021 оны 2 дугаар сарын 23-26-ны өдрүүдэд төлөвлөгөөт хяналт шалгалтын дагуу 10 албан тушаалтны хувийн ашиг сонирхлын болон хөрөнгө, орлогын мэдүүлгийг хянан шалгав.


18 албан тушаалтны хөрөнгө, орлогын мэдүүлгийг хянан шалгав

2021/02/04  858   0

Авлигатай тэмцэх газар 2021 оны 01 дүгээр сарын 25-29-ний өдрүүдэд төлөвлөгөөт хяналт шалгалтын дагуу 18 албан тушаалтны хувийн ашиг сонирхлын болон хөрөнгө, орлогын мэдүүлгийг хянан шалгаж 6 албан тушаалтны мэдүүлгийг хянан шийдвэрлээд байна.


18 албан тушаалтны хөрөнгө, орлогын мэдүүлгийг хянан шалгав

2021/01/28  935   0

Авлигатай тэмцэх газар 2021 оны 01 дүгээр сарын 18-22-ны өдрүүдэд төлөвлөгөөт хяналт шалгалтын дагуу 18 албан тушаалтны хувийн ашиг сонирхлын болон хөрөнгө, орлогын мэдүүлгийг хянан шалгаж 3 албан тушаалтны мэдүүлгийг хянан шийдвэрлээд байна.


28 албан тушаалтны хөрөнгө, орлогын мэдүүлгийг хянан шалгав

2021/01/19  996   0

Авлигатай тэмцэх газар 2021 оны 1 дүгээр сарын 11-15-ны өдрүүдэд төлөвлөгөөт хяналт шалгалтын дагуу 28 албан тушаалтны хувийн ашиг сонирхлын болон хөрөнгө, орлогын мэдүүлгийг хянан шалгаж 10 албан тушаалтны мэдүүлгийг хянан шийдвэрлээд байна.


29 албан тушаалтны хөрөнгө, орлогын мэдүүлгийг хянан шалгав

2021/01/14  1200   0

Авлигатай тэмцэх газар 2021 оны 01 дүгээр сарын 04-08-ны өдрүүдэд төлөвлөгөөт хяналт шалгалтын дагуу 29 албан тушаалтны хувийн ашиг сонирхлын болон хөрөнгө, орлогын мэдүүлгийг хянан шалгаж 3 албан тушаалтны мэдүүлгийг хянан шийдвэрлээд байна.


2020 оны хувийн ашиг сонирхлын болон хөрөнгө, орлогын мэдүүлгээ гаргаж, бүртгүүлэх үйл ажиллагаа эхэллээ

2021/01/04  2878   0

Авлигын эсрэг хууль, Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хуульд заасны дагуу жил бүрийн 02 дугаар сарын 15-ны дотор хуулийн үйлчлэлд хамрагдах албан тушаалтнууд хувийн ашиг сонирхлын болон хөрөнгө, орлогын мэдүүлгээ шинэчлэн гаргах үүрэгтэй. АТГ-аас мэдүүлэг гаргагчдын 2020 оны ХАСХОМ-ийг шинэчлэн мэдүүлэх эрхийг 2021 оны 01 дүгээр сарын 01-ний өдөр meduuleg.iaac.mn цахим системд нээсэн бөгөөд мэдүүлгээ гаргаж бүртгүүлэх ажил улсын хэмжээнд эхэллээ.


6 албан тушаалтны ХОМ-ийг хянан шийдвэрлэв

2020/12/31  1116   0

Авлигатай тэмцэх газар 2020 оны 12 дугаар сарын 21-25-ны өдрүүдэд төлөвлөгөөт хяналт шалгалтын дагуу 35 албан тушаалтны хувийн ашиг сонирхлын болон хөрөнгө, орлогын мэдүүлгийг хянан шалгаж, 6 албан тушаалтны мэдүүлгийг хянан шийдвэрлээд байна. Үүнээс зөрчилтэй мэдүүлсэн 2 байв.


АТГ ямар гэмт хэрэг, зөрчлийн талаарх
гомдол, мэдээллийг авах вэ?

Авлигатай тэмцэх газар нь ямар гэмт хэрэг,
зөрчлийн талаарх гомдол, мэдээллийг хүлээн авдаг
тухай эндээс танилцана уу.

Дэлгэрэнгүй

Цахим
Хэлэлцүүлэг

ОДОО ХЭЛЭЛЦЭГДЭЖ БУЙ:
АВЛИГАТАЙ ТЭМЦЭХ ГАЗРЫН 2019 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ
ТАЙЛАН

санал өгөх