ХАСХОМ хяналт шалгалт


Ашиг сонирхлын зөрчилд хамаарах 51 гомдол, мэдээллийг хянан шалгав

2021/06/22  1478   0

Авлигатай тэмцэх газрын Хяналт шалгалт, дүн шинжилгээний хэлтэс нь 2021 оны 6 дугаар сарын 14-18-ны өдрүүдэд нийтийн албанд томилогдохоор нэр дэвшсэн 227 иргэний хувийн ашиг сонирхлын урьдчилсан мэдүүлгийг хүлээн авч, 169 мэдүүлгийг хянан шийдвэрлэлээ. Одоогоор ажиллагаанд 58 нэр дэвшигчийн урьдчилсан мэдүүлэг хянагдаж байна.


12 албан тушаалтны ХОМ-ийг хянан шийдвэрлэв

2021/06/15  1284   0

Авлигатай тэмцэх газрын Хяналт шалгалт, дүн шинжилгээний хэлтэс нь 2021 оны 6 дугаар сарын 7-11-ний өдрүүдэд нийтийн албанд томилогдохоор нэр дэвшсэн 153 иргэний хувийн ашиг сонирхлын урьдчилсан мэдүүлгийг хүлээн авч, 66 мэдүүлгийг хянан шийдвэрлэлээ. Одоогоор ажиллагаанд 87 нэр дэвшигчийн урьдчилсан мэдүүлэг хянагдаж байна.


Ашиг сонирхлын зөрчилд хамаарах 44 гомдол, мэдээллийг хянан шалгав

2021/06/08  1004   0

Авлигатай тэмцэх газрын Хяналт шалгалт, дүн шинжилгээний хэлтэс нь 2021 оны 5 дугаар сарын 31- нээс 6 дугаар сарын 4-ний өдрүүдэд нийтийн албанд томилогдохоор нэр дэвшсэн 179 иргэний хувийн ашиг сонирхлын урьдчилсан мэдүүлгийг хүлээн авч, 115 мэдүүлгийг хянан шийдвэрлэлээ. Одоогоор ажиллагаанд 64 нэр дэвшигчийн урьдчилсан мэдүүлэг хянагдаж байна.


37 албан тушаалтны ХОМ-ийг хянан шалгав

2021/06/02  993   0

Авлигатай тэмцэх газрын Хяналт шалгалт, дүн шинжилгээний хэлтэс нь 2021 оны 5 дугаар сарын 24-28-ны өдрүүдэд нийтийн албанд томилогдохоор нэр дэвшсэн 225 иргэний хувийн ашиг сонирхлын урьдчилсан мэдүүлгийг хүлээн авч, 140 мэдүүлгийг хянан шийдвэрлэлээ. Одоогоор ажиллагаанд 85 нэр дэвшигчийн урьдчилсан мэдүүлэг хянагдаж байна.


Нийтийн албанд томилогдохоор нэр дэвшсэн 184 иргэний урьдчилсан мэдүүлгийг хянан шалгав

2021/05/26  1109   0

Авлигатай тэмцэх газрын Хяналт шалгалт, дүн шинжилгээний хэлтэс нь 2021 оны 5 дугаар сарын 17-21-ний өдрүүдэд нийтийн албанд томилогдохоор нэр дэвшсэн 184 иргэний хувийн ашиг сонирхлын урьдчилсан мэдүүлгийг хүлээн авч, 154 мэдүүлгийг хянан шийдвэрлэлээ. Одоогоор ажиллагаанд 97 нэр дэвшигчийн урьдчилсан мэдүүлэг хянагдаж байна.


Ашиг сонирхлын зөрчилд хамаарах 63 гомдол, мэдээллийг хянан шалгав

2021/05/18  920   0

Авлигатай тэмцэх газрын Хяналт шалгалт, дүн шинжилгээний хэлтэс нь 2021 оны 5 дугаар сарын 10-14-ний өдрүүдэд нийтийн албанд томилогдохоор нэр дэвшсэн 115 иргэний хувийн ашиг сонирхлын урьдчилсан мэдүүлгийг хүлээн авч, 118 мэдүүлгийг хянан шийдвэрлэлээ. Одоогоор ажиллагаанд 67 нэр дэвшигчийн урьдчилсан мэдүүлэг хянагдаж байна.


67 албан тушаалтны ХОМ-ийг хянан шалгав

2021/05/13  872   0

Авлигатай тэмцэх газар 2021 оны 5 дугаар сарын 3-7-ны өдрүүдэд төлөвлөгөөт хяналт шалгалтын дагуу 67 албан тушаалтны хувийн ашиг сонирхлын болон хөрөнгө, орлогын мэдүүлгийг хянан шалгаж, 3 албан тушаалтны мэдүүлгийг хянан шийдвэрлээд байна.  


68 албан тушаалтны ХОМ-ийг хянан шалгав

2021/04/28  1010   0

Авлигатай тэмцэх газар 2021 оны 4 дүгээр сарын 19-23-ны өдрүүдэд төлөвлөгөөт хяналт шалгалтын дагуу 68 албан тушаалтны хувийн ашиг сонирхлын болон хөрөнгө, орлогын мэдүүлгийг хянан шалгаж, 1 албан тушаалтны мэдүүлгийг хянан шийдвэрлээд байна.  


9 албан тушаалтны хөрөнгө, орлогын мэдүүлгийг хянан шалгав

2021/03/12  948   0

Авлигатай тэмцэх газар 2021 оны 3 дугаар сарын 1-5-ны өдрүүдэд төлөвлөгөөт хяналт шалгалтын дагуу 9 албан тушаалтны хувийн ашиг сонирхлын болон хөрөнгө, орлогын мэдүүлгийг хянан шалгав.


9 албан тушаалтны хөрөнгө, орлогын мэдүүлгийг хянан шалгав

2021/03/04  935   0

Авлигатай тэмцэх газар 2021 оны 2 дугаар сарын 23-26-ны өдрүүдэд төлөвлөгөөт хяналт шалгалтын дагуу 10 албан тушаалтны хувийн ашиг сонирхлын болон хөрөнгө, орлогын мэдүүлгийг хянан шалгав.


АТГ ямар гэмт хэрэг, зөрчлийн талаарх
гомдол, мэдээллийг авах вэ?

Авлигатай тэмцэх газар нь ямар гэмт хэрэг,
зөрчлийн талаарх гомдол, мэдээллийг хүлээн авдаг
тухай эндээс танилцана уу.

Дэлгэрэнгүй

Цахим
Хэлэлцүүлэг

ОДОО ХЭЛЭЛЦЭГДЭЖ БУЙ:
АВЛИГАТАЙ ТЭМЦЭХ ГАЗРЫН 2019 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ
ТАЙЛАН

санал өгөх