ХАСХОМ хяналт шалгалт


51 албан тушаалтны ХОМ-ийг хянан шалгав

2020/12/10  1231   0

Авлигатай тэмцэх газар 2020 оны 11 дүгээр сарын 30-ны өдрөөс 2020 оны 12 дугаар сарын 4-ний өдрүүдэд төлөвлөгөөт хяналт шалгалтын дагуу 51 албан тушаалтны хувийн ашиг сонирхлын болон хөрөнгө, орлогын мэдүүлгийг хянан шалгаж, 1 албан тушаалтны мэдүүлгийг хянан шийдвэрлээд байна.  


41 албан тушаалтны ХОМ-ийг хянан шалгав

2020/11/19  1024   0

Авлигатай тэмцэх газар 2020 оны 11 дүгээр сарын 9-12-ны өдрүүдэд төлөвлөгөөт хяналт шалгалтын дагуу 41 албан тушаалтны хувийн ашиг сонирхлын болон хөрөнгө, орлогын мэдүүлгийг хянан шалгаж, 26 албан тушаалтны мэдүүлгийг хянан шийдвэрлээд байна.  


60 албан тушаалтны ХОМ-ийг хянан шалгав

2020/11/12  947   0

Авлигатай тэмцэх газар 2020 оны 11 дүгээр сарын 2-6-ны өдрүүдэд төлөвлөгөөт хяналт шалгалтын дагуу 60 албан тушаалтны хувийн ашиг сонирхлын болон хөрөнгө, орлогын мэдүүлгийг хянан шалгаж, 19 албан тушаалтны мэдүүлгийг хянан шийдвэрлээд байна.  


58 албан тушаалтны ХОМ-ийг хянан шалгаж байна

2020/11/05  907   0

Авлигатай тэмцэх газар 2020 оны 10 дугаар сарын 26-30-ны өдрүүдэд төлөвлөгөөт хяналт шалгалтын дагуу 78 албан тушаалтны хувийн ашиг сонирхлын болон хөрөнгө, орлогын мэдүүлгийг хянан шалгаж, 20 албан тушаалтны мэдүүлгийг хянан шийдвэрлээд байна.  


90 албан тушаалтны ХОМ-ийг хянан шалгав

2020/10/30  849   0

Авлигатай тэмцэх газар 2020 оны 10 дугаар сарын 19-23-ны өдрүүдэд төлөвлөгөөт хяналт шалгалтын дагуу 90 албан тушаалтны хувийн ашиг сонирхлын болон хөрөнгө, орлогын мэдүүлгийг хянан шалгав.


37 албан тушаалтны ХОМ-ийг хянан шалгав

2020/08/26  1453   0

Авлигатай тэмцэх газар 2020 оны 8 дугаар сарын 17-21-ний өдрүүдэд 37 албан тушаалтны хувийн ашиг сонирхлын болон хөрөнгө, орлогын мэдүүлгийг хянан шалгав.


25 албан тушаалтны ХОМ-ийг хянан шалгав

2020/08/19  1309   0

Авлигатай тэмцэх газар 2020 оны 8 дугаар сарын 10-14-ний өдрүүдэд 2 албан тушаалтны хувийн ашиг сонирхлын болон хөрөнгө, орлогын мэдүүлгийг хянан шийдвэрлэв.


36832 нийтийн албан тушаалтны ХОМ-ийн хураангуйг цахим мэдээллийн сүлжээнд байршууллаа

2020/06/30  5067   0

Авлигын эсрэг хуулийн 14 дүгээр зүйлийн 14.1, 14.2.14.3  дахь хэсэгт заасны дагуу нийтийн албан тушаалтнуудын хөрөнгө, орлогын мэдүүлэг нь тус газрын цахим мэдээллийн сүлжээнд тавигдаж, иргэдийн мэдээлэл авах боломжийг хангах хуулийн зохицуулалттай.


2 албан тушаалтны хөрөнгө, орлогын мэдүүлгийг мөрдөн шалгах ажиллагаанд шилжүүлэв

2020/06/23  1366   0

Авлигатай тэмцэх газар 2020 оны 6 дугаар сарын 15-19-ний өдрүүдэд 12 албан тушаалтны хувийн ашиг сонирхлын болон хөрөнгө, орлогын мэдүүлгийг хянан шийдвэрлэв.


47 албан тушаалтны хөрөнгө, орлогын мэдүүлгийг хянан шалгав

2020/06/18  1133   0

Авлигатай тэмцэх газар 2020 оны 6 дугаар сарын 8-12-ны өдрүүдэд 12 албан тушаалтны хувийн ашиг сонирхлын болон хөрөнгө, орлогын мэдүүлгийг хянан шийдвэрлэв.


АТГ ямар гэмт хэрэг, зөрчлийн талаарх
гомдол, мэдээллийг авах вэ?

Авлигатай тэмцэх газар нь ямар гэмт хэрэг,
зөрчлийн талаарх гомдол, мэдээллийг хүлээн авдаг
тухай эндээс танилцана уу.

Дэлгэрэнгүй

Цахим
Хэлэлцүүлэг

ОДОО ХЭЛЭЛЦЭГДЭЖ БУЙ:
АВЛИГАТАЙ ТЭМЦЭХ ГАЗРЫН 2019 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ
ТАЙЛАН

санал өгөх