ХАСХОМ хяналт шалгалт2019 оны эхний хагас жилд: Нийт 191 ХАСХОМ-ийг шалгасан

2019/08/22  1725   0

Тус хэлтэс 2019 оны эхний хагас жилд шинээр хүлээн авсан 141, өмнөх оны үлдэгдэл 79, нийт 220 албан тушаалтны ХАСХОМ-ийг хянан шалгахаар хүлээн авснаас 191 мэдүүлгийг шалгасан.ХАСХОМ-ЫН ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН ТАЛААР

2017/06/23  4137   1

Албан тушаалтнуудын хувийн ашиг сонирхлын мэдүүлэг болон хөрөнгө, орлогын мэдүүлгийг хянан шалгах үйл ажиллагаа нь авлигаас урьдчилан сэргийлэх нэг чухал хэлбэр юм.


ХАСХОМ-ын хяналт шалгалтын талаар

2016/07/04  5092   1

Албан тушаалтнуудын хувийн ашиг сонирхлын мэдүүлэг болон хөрөнгө, орлогын мэдүүлгийг хянан шалгах үйл ажиллагаа нь авлигаас урьдчилан сэргийлэх нэг чухал хэлбэр юм. Мэдүүлгийн хяналт шалгалтаар жилд дунджаар 500 гаруй албан тушаалтны ХАСХОМ-ийг нарийвчлан хянан шалгадаг бөгөөд хөрөнгө, орлогоо худал мэдүүлсэн бол сахилгын хариуцлага хүлээлгэх, сахилгын хариуцлага хүлээлгэхээргүй тохиолдолд зөрчлийн талаар мэдүүлэг гаргачид тайлбарлаж, анхааруулах арга хэмжээг авдаг.


АТГ ямар гэмт хэрэг, зөрчлийн талаарх
гомдол, мэдээллийг авах вэ?

Авлигатай тэмцэх газар нь ямар гэмт хэрэг,
зөрчлийн талаарх гомдол, мэдээллийг хүлээн авдаг
тухай эндээс танилцана уу.

Дэлгэрэнгүй

Цахим
Хэлэлцүүлэг

ОДОО ХЭЛЭЛЦЭГДЭЖ БУЙ:
АВЛИГАТАЙ ТЭМЦЭХ ГАЗРЫН 2019 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ
ТАЙЛАН

санал өгөх