Авлигын индекс /TI/


АВЛИГЫН ТӨСӨӨЛЛИЙН ИНДЕКСИЙН 2020 ОНЫ ҮР ДҮН

2021/02/02  3344   0

ХБНГУ-ын Берлин хотод төвтэй “Транспаренси Интернэшнл” олон улсын төрийн бус байгууллагаас жил болгон боловсруулдаг улс орны төрийн албан дахь авлигын талаар шинжээч, бизнес эрхлэгчдийн төсөөлөлд үндэслэн Авлигын төсөөллийн индексийн 2020 оны дүнг 2021 оны 1 дүгээр сарын 28-ны өдөр дэлхий нийтэд зарлалаа.


Трансперэнси Интернэшнл байгууллагын Авлигын төсөөллийн индексийн судалгаа

2020/02/06  1778   0

Авлига гарах шалтгаан нөхцлийг судлах, түүний түвшинг хэмжихэд учирдаг нэг хүндрэл нь авлига биет зүйл бус, нийгмийн үзэгдэл байдагтай холбоотой юм. Иймд олон улсын хэмжээнд авлигыг судлахдаа төрөл бүрийн нийгмийн бүлгийн төсөөлөлд үндэслэж, дүгнэлт гаргадаг аргачлалыг хэрэглэж хэвшсэн.


АТГ ямар гэмт хэрэг, зөрчлийн талаарх
гомдол, мэдээллийг авах вэ?

Авлигатай тэмцэх газар нь ямар гэмт хэрэг,
зөрчлийн талаарх гомдол, мэдээллийг хүлээн авдаг
тухай эндээс танилцана уу.

Дэлгэрэнгүй

Цахим
Хэлэлцүүлэг

ОДОО ХЭЛЭЛЦЭГДЭЖ БУЙ:
АВЛИГАТАЙ ТЭМЦЭХ ГАЗРЫН 2019 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ
ТАЙЛАН

санал өгөх