Авлигын төсөөллийн индекс /ТИ/


АВЛИГЫН ТӨСӨӨЛЛИЙН ИНДЕКСИЙН 2020 ОНЫ ҮР ДҮН

2021/02/02  3285   0

ХБНГУ-ын Берлин хотод төвтэй “Транспаренси Интернэшнл” олон улсын төрийн бус байгууллагаас жил болгон боловсруулдаг улс орны төрийн албан дахь авлигын талаар шинжээч, бизнес эрхлэгчдийн төсөөлөлд үндэслэн Авлигын төсөөллийн индексийн 2020 оны дүнг 2021 оны 1 дүгээр сарын 28-ны өдөр дэлхий нийтэд зарлалаа.


Авлигын төсөөллийн индексийн 2019 оны үр дүн

2020/01/24  2304   0

Берлинд төвтэй Транспаренси Интернешнл олон улсын төрийн бус байгууллагаас дэлхийн 180 орны төрийн албан дахь авлигын талаар шинжээч, бизнес эрхлэгчдийн төсөөлөлд үндэслэн Авлигын төсөөллийн индексийн 2019 оны дүнг гаргаж 2020 оны 1 дүгээр сарын 23-ны өдөр дэлхий нийтэд зарлав.


Авлигын төсөөллийн индекс 2018

2019/01/30  2174   0

Транспэрэнси интернэшнл байгууллагаас Авлигын төсөөллийн индексийн 2018 оны үр дүнг өнөөдөр (2019 оны 01 дүгээр сарын 29-ний өдөр) зарлаад байна. Судалгаанд нийтдээ 180 улс орныг хамруулсан бөгөөд эдгээр улс орнуудын 123 буюу 3-ны 2 нь “50”-иас доош оноо авсан байна (“100” оноо авбал авлигагүй, “0” оноо авбал өндөр авлигатай орны тоонд ордог). Дэлхийн улс орнуудын авсан онооны дундаж 43 байгаа нь өмнөх оныхоос өөрчлөгдөөгүй байна.


Авлигын төсөөллийн индекс 2017

2018/02/22  2060   0

Транспэрэнси интернэшнл байгууллагаас 23 дахь удаагийн буюу 2017 оны Авлигын төсөөллийн индексийн дүнг 2018 оны 2 дугаар сарын 21-ний өдөр зарлав. Энэ оны судалгаанд нийтдээ 180 улс орныг хамруулснаас гуравны хоёр нь “50”-иас доош оноо авсан байна (“100” оноо авбал авлигагүй, “0” оноо авбал өндөр авлигатай орны тоонд ордог). Дэлхийн дундаж 43 байгаа нь өмнөх оныхоос өөрчлөгдөөгүй байна.
АТГ ямар гэмт хэрэг, зөрчлийн талаарх
гомдол, мэдээллийг авах вэ?

Авлигатай тэмцэх газар нь ямар гэмт хэрэг,
зөрчлийн талаарх гомдол, мэдээллийг хүлээн авдаг
тухай эндээс танилцана уу.

Дэлгэрэнгүй

Цахим
Хэлэлцүүлэг

ОДОО ХЭЛЭЛЦЭГДЭЖ БУЙ:
АВЛИГАТАЙ ТЭМЦЭХ ГАЗРЫН 2019 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ
ТАЙЛАН

санал өгөх