Сургалтын слайд


Төсөв санхүү

2018/08/14  2852   0

Төсөв санхүү


Төрийн албан хаагчийн ёс зүйн хичээл

2018/08/13  3439   0

Төрийн албан хаагчийн ёс зүйн хичээл


Сурагчдад зориулсан шударга ёсны хичээл

2018/08/10  2849   0

Сурагчдад зориулсан шударга ёсны хичээл 


Шилэн данс

2018/08/09  2566   0

Шилэн данс


Сайн туршлага

2018/08/08  2521   0

Сайн туршлага 


Хөдөлмөрлөх эрхийн зарим асуудал

2018/08/07  2227   0

Хөдөлмөрлөх эрхийн зарим асуудал


Эрүүгийн хуульд авлигын гэмт хэргийг хуульчилсан байдал

2018/08/06  2480   0

Эрүүгийн хуульд авлигын гэмт хэргийг хуульчилсан байдал


Авлигын эрсдэлийн үнэлгээ

2018/08/03  2498   0

Авлигын эрсдэлийн үнэлгээ


Авлига ба хүний эрх

2018/08/02  2976   0

Авлига ба хүний эрх


Албан тушаалтны төрд учруулсан хохирол

2018/08/01  2189   0

Албан тушаалтны төрд учруулсан хохирол


Олон нийтийн төв


АТГ ямар гэмт хэрэг, зөрчлийн талаарх
гомдол, мэдээллийг авах вэ?

Авлигатай тэмцэх газар нь ямар гэмт хэрэг,
зөрчлийн талаарх гомдол, мэдээллийг хүлээн авдаг
тухай эндээс танилцана уу.

Дэлгэрэнгүй

Цахим
Хэлэлцүүлэг

ОДОО ХЭЛЭЛЦЭГДЭЖ БУЙ:
АВЛИГАТАЙ ТЭМЦЭХ ГАЗРЫН 2016 ОНЫ ЭХНИЙ ХАГАС
ЖИЛИЙН ТАЙЛАН

санал өгөх