АТГ ямар гомдол, мэдээллийг хүлээн авах вэ?


2011/10/10  3161   0


Монгол Улсын Эрүүгийн байцаан шийтгэх хуулиар тус газарт шалгахаар харьяалуулсан гэмт хэргийн талаар буюу төрийн болон төрийн бус байгууллагын албан тушаалтан өөрийн эрх мэдлээ урвуулан ашиглаж буй талаар, хахууль өгч, авалцсан гэмт хэргийн шинжтэй гомдол, мэдээллийг хүлээн авахаас гадна төрийн байгууллага, төрийн албан хаагч иргэдэд үзүүлж буй үйлчилгээндээ хүнд суртал гаргаж, авлига үүсэх нөхцөл, шалтгааныг бүрдүүлсэн шинжтэй байвал, ёс зүйгүй харилцвал иргэн та энэ талаарх мэдээллийг Авлигатай тэмцэх газарт өгч, шалгуулж, шийдвэрлүүлэх боломжтой.

Сэтгэгдэл бичих


АТГ ямар гэмт хэрэг, зөрчлийн талаарх
гомдол, мэдээллийг авах вэ?

Авлигатай тэмцэх газар нь ямар гэмт хэрэг,
зөрчлийн талаарх гомдол, мэдээллийг хүлээн авдаг
тухай эндээс танилцана уу.

Дэлгэрэнгүй

Цахим
Хэлэлцүүлэг

ОДОО ХЭЛЭЛЦЭГДЭЖ БУЙ:
АВЛИГАТАЙ ТЭМЦЭХ ГАЗРЫН 2016 ОНЫ ЭХНИЙ ХАГАС
ЖИЛИЙН ТАЙЛАН

санал өгөх