Албан тушаалтнуудын нуусан хөрөнгө, орлогыг илрүүллээ


2011/08/03  3845   0


-ХОТЫН ГААЛИЙН ГАЗРЫН ДАРГА ОРОН СУУЦ, ДӨРВӨН АВТОМАШИН, ХОЁР КОМПАНИА, НМХГ-ЫН АХЛАХ БАЙЦААГЧ ГУРВАН ОРОН СУУЦ, ҮНЭЭНИЙ ФЕРМ, 313 ХУВЬЦААГАА НУУСАН БАЙЖЭЭ -

Хөрөнгө, орлогын мэ­дүүл­гээ хугацаанд нь гаргаж өгөө­гүй, эсвэл эх үүсвэрийг нь заагаагүй албан ту­шаалт­­­нуу­дын мэдүүлгийг нягтлан шал­гаснаар үл хөд­лөх хөрөнгө, банкин дахь төгрөгийн хадга­ламж, хувь­цаа зэргийг ил­рүүлсэн бай­на. Тиймээс тө­рийн албан хаагчийн тангаргаа зөрчсөн дээрх нэр бүхий албан хааг­чийг үүрэгт ажлаас нь тү­д­гэлзүүлэх шийдвэрийг Нийс­­лэлийн мэргэжлийн хя­­­налтын газрын дарга Л.Бям­­басүрэн гаргасан байна.

Ц.Жанлавын асуудлаар АТГ-аас ЕрӨнхий сайдад албан бичиг хүргүүлжээ
Ийнхүү хөрөнгө орлогоо худал мэдүүлэгсэд байна. Түүнээс гадна “муу дээр муу­хай” гэдэг шиг худал мэдүүлс­нийг тогтоож ха­риуц­лага тоо­цох гэхээр гэ­дий­гээд суугаа нь бас байх юм. Үү­ний “амьд жишээ” бол Дор­нод аймгийн Засаг дарга Ц.Жанлав. Тэрээр өөрийн бо­лон эхнэрийнхээ нэр дээр бүрт­гэлтэй хоёр орон сууц, барилга байгуу­ламжийг бус­дад худалдаж олсон 50 сая төгрөгийн ор­ло­го, өө­рийн эзэмш­лийн “Дорнод” бөхийн өргөөнөөс олдог орлогоо нуус­ныг ил­рүүл­сэн ч өнөөг хүртэл ямар ч ха­риуцлага хүлээгээгүй явна. Аймгийн ИТХ-ын тэр­гүүлэгч­дэд энэ талаар албан бичиг илгээсэн ч Засаг дар­гаа хөрөнгө орлогоо мэдүү­лэх­дээ, “мартамхай” байс­ныг нь “ууч­лаад” өнгөрөө­жээ.

-Увс аймгийн ИТХ-ын дарга Д.Батсайхан өө­рийн өмчлө­лийн 11 барилга байгууламж, үл хөдлөх хө­рөн­гийг 2008, 2009 онд дараалан нуусан байх юм.

-ГЕГ-ын байцаагч Д.Пү­рэв­дулам ч хөрөнгө, орло­гоо мэ­дүү­лэхдээ хагасыг нь мартаж орхисон байв. Тэ­рээр гэр бү­лийн гишүүдийн­хээ нэр дээр байдаг банкин дахь төгрөгийн хадгаламж, хувьцаа худалдаж олсон их хэмжээний орлого, аж ахуйн нэгж зэргээ мэдүүлээгүй нь тогтоогдсон. Түүнийг ийнхүү хөрөнгө, орлогоо худал мэ­дүүлсэн асуудлаар өнгөр­сөн тавдугаар сард ГЕГ-ын даргад албан тоот явуулсан ч огт хариу ирүүлээгүй гэнэ.

Энэ бүхнээс харахад, хө­рөнгө, орлогоо хагас ду­туу мэдүүлэхэд хариуц­лага хү­лээдэггүй юм байна гэх ханд­лага бий болохгүй гэх газаргүй.

Хөрөнгө, орлогоо худал мэ­дүүлсэн албан ту­шаал­тан бүрт хариуцлага тооцох бо­ломжгүй байгаа нь одоо­гийн хууль тог­тоом­жийн заалт оновчгүйтэй хол­боо­той гэж хэлэх хүн олон бай­на.

Дорнод аймгийн Засаг дар­га Ц.Жанлавыг хөрөнгө, орло­гоо худал мэдүүлснийг тог­тоож, Авлигын эсрэг хуульд заасны дагуу ха­риуц­лага тоо­цох бичгийг аймгийн ИТХ, Зас­гийн газ­рын Хэрэг эрхлэх газар, Ерөнхий сайдад хүргүүлсэн ч аймгийн ИТХ-аас АТГ-т хариу ирж.Тэгэхдээ, “Хө­рөнгө орло­гоо худал мэ­дүүлсэн бол заа­вал албан тушаалаас огцруул гэсэн юм алга, үндэслэл болно л гэсэн байна” гэж уг хариу бичигт гэдийжээ.

Ингэж л хариулах нөх­цөл байдал үүсчээ. Тиймээс тө­рийн албан хаагч хөрөн­гө, орлогоо санаатай худал мэ­дүүлсэн нь шалгалтаар тог­тоогдсон бол заавал ха­риуц­лага тооцохоор чангат­ган хууль­чилж өгөх шаард­лага тулгарч байгааг дээрх жишээ­нээс харж болно. Албан ту­шаалтан хууль зөрчиж мэ­дүүлсэн нь тог­тоогдвол ха­риуцлага тооцох албан бичгийг харъяа бай­гууллагын удирд­лагад хүр­гүүлдэг. Авлигын эсрэг хуу­лийн 13.5-д хөрөнгө, ор­логын мэдүүлгээ хугацаа хожимдуулж гаргасан, эсвэл бүртгүүлээгүй буюу са­наа­тай худал мэдүүлсэн бол энэ нь тухайн албан ту­шаалт­ныг огц­руулах, түд­гэл­зүүлэх, халах үндэслэл болно гэж заасныг уг албан бичигт сануулдаг аж. Хуульд заасан энэ хариуц­лагыг тооцох эрх нь одоогоор тухайн албан тушаалтны удирдлагад байгаа ч ха­риуц­лага тооцоогүй нь олон. Албан хаагчдаа арга хэмжээ авсан эсэх тухай хариугаа хуга­цаанд нь өгөө­гүй албан тушаалтныг 150-200 мянган төгрөгөөр торгох заалт бий. Төрийн байгуул­лагын удирдлагуудад энэ торгууль юу ч биш санагддаг байж магадгүй. Тэгээд ч “хуульд халах үндэс­лэл бол­но гэс­нээс хал гээгүй байна” гэж мөчөөрхөж суу­даг юм байх.

Бидний хөрш БНХАУ-д гэ­хэд төрийн ал­бан хаагч хө­рөнгө, орло­гоо худал мэ­дүүл­сэн бол шууд ажлаас нь чө­лөөлж, эрүүгийн хэрэг үүсгэн тухайн хөрөнгийг ямар аргаар олс­ныг шалга­даг бай­на. Харин манайд бол эсрэ­гээрээ.

АЛБАН ТУШААЛТАНД ТООЦОХ ХАРИУЦЛАГЫГ ЧАНГАТГАХ ТӨСӨЛ БОЛОВСРУУЛЛАА

Хөрөнгө, орлогоо худал мэдүүлснийг шалгаж тог­тоо­чихоод хариуцлага тоо­цолгүй орхивол мэдүүлэг авахын ч хэрэг алга. Хэн хэндээ ажил удаж, цаас бөглөж суухын хэрэг юу байна. Ингэж нэг нь бөглөж, нөгөө нь шалгаад өнгөр­сөөр байх уу. Тэгвэл хө­рөнгөө худал мэдүүлсэн бол заавал хариуц­лага тооцох, тооцох хариуц­лагыг тодор­хой болгож чангат­гахаар холбогдох байгуул­ла­гаас ажлын хэсэг гаргасан мэ­дээлэл байна. Ажлын хэс­гийнхэн Авлигын эсрэг хууль болон Төрийн албаны тухай хууль, Хөдөлмөрийн тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруу­лах төслийг боловс­руулж, УИХ-д өргөн барьсан гэнэ. Хөрөнгөө худал мэ­дүүл­сэн албан тушаалтан хээв нэг аж­лаа хийж байгааг өөрчлөхийн тулд үндэсний хууль тог­тоом­жоо Авлигын эсрэг НҮБ-ын кон­венцид нийцүүлэх юм байна.

Авлигын эсрэг НҮБ-ын кон­венцид хөрөнгө, орло­гоо худал мэдүүлснийг хууль бусаар бая­жих гэсэн то­мъёо­лолд оруу­лан эрүү­гийн хэрэг үүсгэхээр тус­гасан байдаг аж. “Төрийн албан тушаалтан өөрийн ор­лого­тойгоо харьцуулахад их хэмжээний хөрөнгөтэй болс­ноо үндэслэлтэйгээр тайлбар­лаж чадахгүй бол үүнийг эрүү­гийн ял хү­лээл­гэх арга хэмжээ авах” хэ­мээн заасан нь энэ юм. Эс тэгвээс төрийн албан хааг­чид ямар замаар олсон нь мэдэгдэхгүй хөрөнгө, орло­гоо нууж, тэр нь илэр­лээ ч хариуц­лага тооцохгүй байх жишиг тогтож магадгүй нь.

С.Сосоржав “Үндэсний шуудан” сонин

Сэтгэгдэл бичих


АТГ ямар гэмт хэрэг, зөрчлийн талаарх
гомдол, мэдээллийг авах вэ?

Авлигатай тэмцэх газар нь ямар гэмт хэрэг,
зөрчлийн талаарх гомдол, мэдээллийг хүлээн авдаг
тухай эндээс танилцана уу.

Дэлгэрэнгүй

Цахим
Хэлэлцүүлэг

ОДОО ХЭЛЭЛЦЭГДЭЖ БУЙ:
АВЛИГАТАЙ ТЭМЦЭХ ГАЗРЫН 2019 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ
ТАЙЛАН

санал өгөх