16 албан тушаалтны ХОМ-ийг хянан шийдвэрлэв


2020/12/24  1334   0


Авлигатай тэмцэх газар 2020 оны 12 дугаар сарын 14-18-ны өдрүүдэд төлөвлөгөөт хяналт шалгалтын дагуу 51 албан тушаалтны хувийн ашиг сонирхлын болон хөрөнгө, орлогын мэдүүлгийг хянан шалгаж, 16 албан тушаалтны мэдүүлгийг хянан шийдвэрлээд байна.  

Дээрх 16 албан тушаалтны ХОМ-ийн 2 нь зөрчилтэй гэж тогтоогдов. Одоогоор ажиллагаанд 35 албан тушаалтны хувийн ашиг сонирхлын болон хөрөнгө, орлогын мэдүүлэг хянагдаж байна.

Сэтгэгдэл бичих


АТГ ямар гэмт хэрэг, зөрчлийн талаарх
гомдол, мэдээллийг авах вэ?

Авлигатай тэмцэх газар нь ямар гэмт хэрэг,
зөрчлийн талаарх гомдол, мэдээллийг хүлээн авдаг
тухай эндээс танилцана уу.

Дэлгэрэнгүй

Цахим
Хэлэлцүүлэг

ОДОО ХЭЛЭЛЦЭГДЭЖ БУЙ:
АВЛИГАТАЙ ТЭМЦЭХ ГАЗРЫН 2019 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ
ТАЙЛАН

санал өгөх