16 албан тушаалтны ХОМ-ийг хянан шийдвэрлэв


2020/12/24  1309   0


Авлигатай тэмцэх газар 2020 оны 12 дугаар сарын 14-18-ны өдрүүдэд төлөвлөгөөт хяналт шалгалтын дагуу 51 албан тушаалтны хувийн ашиг сонирхлын болон хөрөнгө, орлогын мэдүүлгийг хянан шалгаж, 16 албан тушаалтны мэдүүлгийг хянан шийдвэрлээд байна.  

Дээрх 16 албан тушаалтны ХОМ-ийн 2 нь зөрчилтэй гэж тогтоогдов. Одоогоор ажиллагаанд 35 албан тушаалтны хувийн ашиг сонирхлын болон хөрөнгө, орлогын мэдүүлэг хянагдаж байна.

Write comment