Хяналт шалгалт, дүн шинжилгээний хэлтсийн үйл ажиллагаатай холбоотой статистик мэдээлэл


2012/10/16  9855   0


Нэг. Мэдүүлгийн бүрдүүлэлтийн үйл ажиллагаатай холбоотой /сүүлийн 3 жилээр/ үндсэн үзүүлэлтүүд:


Үзүүлэлт

2010 оны ХОМ

2011 оны ХОМ

2011 оны ХАСХОМ

2012 оны ХАСХОМ

Мэдүүлгээ бүртгүүлбэл зохих мэдүүлэг гаргагчийн тоо

56000

58000

45000

47000

Хугацаа хожимдуулж бүртгүүлсэн

49

25

7

22

Огт бүртгүүлээгүй мэдүүлэг гаргагчийн тоо

69

64

96

15

 

Үүнээс

Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын  төлөөлөгч

61

50

80

12

Бүртгүүлээгүй бусад мэдүүлэг гаргагч

8

14

16

3

Бүрдүүлэлтийн хувь

99.87

99.89

99.79

99.79

Мэдүүлгийн зөрчлөөр хариуцлага тооцуулсан албан тушаалтны тоо

73

66

49

32

Үүнээс   -  сануулах арга хэмжээ

55

53

26

30

  • анхааруулах, түдгэлзүүлэх  арга хэмжээ

-

11

18

-

  • цалинг бууруулсан

15

1

1

-

  • зэрэг дэвийг бууруулсан

2

-

-

-

  • ажлаас халсан

1

1

4

2

Хоёр. Мэдүүлгийн бүрдүүлэлтийн хяналт болон нарийвчлан хяналт шалгалт хийсэн байдал /сүүлийн 3 жилээр/Хянасан буюу шалгасан мэдүүлэг

2010 он         

2011 он

2012 он

Хянасан

Нарийвчлан шалгасан

Хянасан

Нарийвчлан шалгасан

Хянасан

Нарийвчлан шалгасан

Нийт дүн

2673

336

5712

528

1199

78

Гурав. Өргөдөл гомдлын хяналт шалгалт болон мэдүүлгийн хяналт шалгалтаар хариуцлага тооцогдсон байдал /сүүлийн 3 жилээр/


Хариуцлага тооцуулсан байдал

2010 он

2011 он

2012 он

Үүнээс   -  сануулах арга хэмжээ

25

55

41

  • анхааруулах, түдгэлзүүлэх  

-

2

2

  • цалинг бууруулсан

28

13

45

  • Албан тушаал, зэрэг дэв бууруулсан

-

2

4

  • ажлаас халсан

5

1

12

Нийт

58

73

104

Хяналт шалгалт, дүн шинжилгээний хэлтэс

Сэтгэгдэл бичих


Статистик, сургалт мэдээлэл


АТГ ямар гэмт хэрэг, зөрчлийн талаарх
гомдол, мэдээллийг авах вэ?

Авлигатай тэмцэх газар нь ямар гэмт хэрэг,
зөрчлийн талаарх гомдол, мэдээллийг хүлээн авдаг
тухай эндээс танилцана уу.

Дэлгэрэнгүй

Цахим
Хэлэлцүүлэг

ОДОО ХЭЛЭЛЦЭГДЭЖ БУЙ:
АВЛИГАТАЙ ТЭМЦЭХ ГАЗРЫН 2019 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ
ТАЙЛАН

санал өгөх