2016 оны мэдүүлгийн бүрдүүлэлтийн үйл ажиллагааны тоон үзүүлэлтүүд


2016/03/17  4300   0


Үзүүлэлт

2015 оны ХАСХОМ

Мэдүүлэг гаргавал  зохих албан тушаалтны  тоо

39853

Мэдүүлгээ гаргасан албан тушаалтны тоо

39850

Үүнээс:
Хуулийн хугацаа хожимдуулж мэдүүлсэн

2

Хуулийн хугацаандаа мэдүүлсэн

39848

Мэдүүлгээ гаргаж өгөөгүй

3

Мэдүүлгээ гаргасан нийт 39850 албан тушаалтнаас: /албан тушаалын ангиллаар/
АТГ-т мэдүүлгээ гаргасан албан тушаалтан

269

Төрийн улс төрийн албан тушаалтан

7515

Төрийн тусгай албан тушаалтан

12047

Төрийн захиргааны албан тушаалтан

12181

Төрийн үйлчилгээний албан тушаалтан

4226

Бусад

3612

Бүрдүүлэлтийн хувь

99,9  %


Сэтгэгдэл бичих


АТГ ямар гэмт хэрэг, зөрчлийн талаарх
гомдол, мэдээллийг авах вэ?

Авлигатай тэмцэх газар нь ямар гэмт хэрэг,
зөрчлийн талаарх гомдол, мэдээллийг хүлээн авдаг
тухай эндээс танилцана уу.

Дэлгэрэнгүй

Цахим
Хэлэлцүүлэг

ОДОО ХЭЛЭЛЦЭГДЭЖ БУЙ:
АВЛИГАТАЙ ТЭМЦЭХ ГАЗРЫН 2019 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ
ТАЙЛАН

санал өгөх