2015 оны хувийн ашиг сонирхлын мэдүүлэг болон хөрөнгө, орлогын мэдүүлгээ шинэчлэн гаргасан мэдүүлэг гаргагч нарын ангилал, зэрэглэлийн судалгаа


2016/03/11  3554   0Үзүүлэлт
ТЗ
ТТ
УТ
ТҮ
ТӨАТ
Бусад
Нийт
Тоо
12181
12047
7515
4226
269
3612
39850
Хувь
30,5%
30,2 %
18,8 %
10,6 %
0,7 %
9,2%
100%


Write comment