2015 оны Хувийн ашиг сонирхлын мэдүүлэг болон хөрөнгө, орлогын мэдүүлгийг шинэчлэн гаргасан судалгаа


2016/06/15  4506   0Үзүүлэлт
2011 оны ХАСХОМ
2012 оны ХАСХОМ
2013 оны ХАСХОМ
2014 оны ХАСХОМ
2015 оны ХАСХОМ
Тайлбар
Бүртгүүлбэл зохих мэдүүлэг гаргагчийн тоо
45858
47142
51584
38423
39853

Бүртгүүлсэн нийт мэдүүлэг гаргагчийн тоо
45762
47127
51579
38422
39850

Үүнээс
Хугацаандаа мэдүүлсэн
45755
47105
51573
51573
39848

Хугацаа хожимдуулж мэдүүлсэн
7
22
6
6
2

Огт бүртгүүлээгүй мэдүүлэг гаргагчийн тоо
96
15
5
1
3

Үүнээс
ИТХ-ын төлөөлөгч
83
16
1
1
3

Бусад
20
21
10
10
2

Бүрдүүлэлтийн хувь
99.79
99.97
99.99
99.99
99.9

 

Сэтгэгдэл бичих


Статистик, сургалт мэдээлэл


АТГ ямар гэмт хэрэг, зөрчлийн талаарх
гомдол, мэдээллийг авах вэ?

Авлигатай тэмцэх газар нь ямар гэмт хэрэг,
зөрчлийн талаарх гомдол, мэдээллийг хүлээн авдаг
тухай эндээс танилцана уу.

Дэлгэрэнгүй

Цахим
Хэлэлцүүлэг

ОДОО ХЭЛЭЛЦЭГДЭЖ БУЙ:
АВЛИГАТАЙ ТЭМЦЭХ ГАЗРЫН 2019 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ
ТАЙЛАН

санал өгөх