3 албан тушаалтны ХОМ-ийг хянан шийдвэрлэв


2020/12/17  1487   0


Авлигатай тэмцэх газар 2020 оны 12 дугаар сарын 7-11-ний өдрүүдэд төлөвлөгөөт хяналт шалгалтын дагуу 54 албан тушаалтны хувийн ашиг сонирхлын болон хөрөнгө, орлогын мэдүүлгийг хянан шалгаж, 3 албан тушаалтны мэдүүлгийг хянан шийдвэрлээд байна.  

Одоогоор ажиллагаанд 51 албан тушаалтны хувийн ашиг сонирхлын болон хөрөнгө, орлогын мэдүүлэг хянагдаж байна.

Write comment