Зөвлөмж


2013/02/13  2879   0


Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7.1 дэх хэсэг зөрчигдөхөөс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор дор дурдсан зүйлийг анхаарч ажиллахыг Төр, захиргааны байгууллага, албан тушаалтнуудад зөвлөж байна:

  • Төрийн байгууллагын байрлаж байгаа байранд түүний үйлчилгээг эрхлэх үйл ажиллагааны жагсаалтыг гаргаж олон нийтэд ил тод болгох;
  • Энэхүү үйлчилгээг эрхлэх аж ахуйн нэгж, байгууллагыг хууль тогтоомжийн дагуу нээлттэй сонгон шалгаруулж дүнг олон нийтэд мэдээлэх;
  • Сонгон шалгаруулалтад тэнцсэн аж ахуйн нэгж, байгууллагын үйлчилгээний ажилтан, албан хаагчид байрлаж ажиллах;
  • Үйлчилгээ эрхэлж буй аж ахуйн нэгж, байгууллагууд нь иргэд, байгууллагад хүнд сурталгүй, соёлтой үйлчлэх, тухайн үйлчилгээтэй холбоотой гомдол, хүсэлтийг шуурхай шийдвэрлэх боломжоор хангаж ажиллах.

Сэтгэгдэл бичих


АТГ ямар гэмт хэрэг, зөрчлийн талаарх
гомдол, мэдээллийг авах вэ?

Авлигатай тэмцэх газар нь ямар гэмт хэрэг,
зөрчлийн талаарх гомдол, мэдээллийг хүлээн авдаг
тухай эндээс танилцана уу.

Дэлгэрэнгүй

Цахим
Хэлэлцүүлэг

ОДОО ХЭЛЭЛЦЭГДЭЖ БУЙ:
АВЛИГАТАЙ ТЭМЦЭХ ГАЗРЫН 2019 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ
ТАЙЛАН

санал өгөх