41 албан тушаалтны ХОМ-ийг хянан шалгав


2020/11/19  1056   0


Авлигатай тэмцэх газар 2020 оны 11 дүгээр сарын 9-12-ны өдрүүдэд төлөвлөгөөт хяналт шалгалтын дагуу 41 албан тушаалтны хувийн ашиг сонирхлын болон хөрөнгө, орлогын мэдүүлгийг хянан шалгаж, 26 албан тушаалтны мэдүүлгийг хянан шийдвэрлээд байна.  

Одоогоор ажиллагаанд 15 албан тушаалтны хувийн ашиг сонирхлын болон хөрөнгө, орлогын мэдүүлэг хянагдаж байна.

Write comment