51 албан тушаалтны ХОМ-ийг хянан шалгав


2020/12/10  1261   0


Авлигатай тэмцэх газар 2020 оны 11 дүгээр сарын 30-ны өдрөөс 2020 оны 12 дугаар сарын 4-ний өдрүүдэд төлөвлөгөөт хяналт шалгалтын дагуу 51 албан тушаалтны хувийн ашиг сонирхлын болон хөрөнгө, орлогын мэдүүлгийг хянан шалгаж, 1 албан тушаалтны мэдүүлгийг хянан шийдвэрлээд байна.  

Одоогоор ажиллагаанд 50 албан тушаалтны хувийн ашиг сонирхлын болон хөрөнгө, орлогын мэдүүлэг хянагдаж байна.

Write comment