Өргөдөл гомдлын хяналт шалгалт болон мэдүүлгийн хяналт шалгалтаар хариуцлага тооцогдсон байдал


2015/01/15  4022   0


Хариуцлага тооцуулсан байдал

2013 он

2014 он

Үүнээс - сануулах арга хэмжээ

95

268

  • цалинг бууруулсан

94

61

  • Албан тушаал, зэрэг дэв бууруулсан

22

5

  • ажлаас халсан

26

33

  • бусад

18

-

Нийт

255

367

Сэтгэгдэл бичих


Статистик, сургалт мэдээлэл


АТГ ямар гэмт хэрэг, зөрчлийн талаарх
гомдол, мэдээллийг авах вэ?

Авлигатай тэмцэх газар нь ямар гэмт хэрэг,
зөрчлийн талаарх гомдол, мэдээллийг хүлээн авдаг
тухай эндээс танилцана уу.

Дэлгэрэнгүй

Цахим
Хэлэлцүүлэг

ОДОО ХЭЛЭЛЦЭГДЭЖ БУЙ:
АВЛИГАТАЙ ТЭМЦЭХ ГАЗРЫН 2019 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ
ТАЙЛАН

санал өгөх