Хувийн ашиг сонирхлын урьдчилсан мэдүүлгийг шалгасан байдлын үзүүлэлт


2015/01/15  4716   0


2013 онд

2014 онд

Нийт хүлээн авсан ХАСУМ-ийн тоо

Нийт хянан шийдвэрлэсэн ХАСУМ-ийн тоо

Нийт хүлээн авсан ХАСУМ-ийн тоо

Нийт хянан шийдвэрлэсэн ХАСУМ-ийн тоо

10490

10338

13226

12940

Сэтгэгдэл бичих


Статистик, сургалт мэдээлэл


АТГ ямар гэмт хэрэг, зөрчлийн талаарх
гомдол, мэдээллийг авах вэ?

Авлигатай тэмцэх газар нь ямар гэмт хэрэг,
зөрчлийн талаарх гомдол, мэдээллийг хүлээн авдаг
тухай эндээс танилцана уу.

Дэлгэрэнгүй

Цахим
Хэлэлцүүлэг

ОДОО ХЭЛЭЛЦЭГДЭЖ БУЙ:
АВЛИГАТАЙ ТЭМЦЭХ ГАЗРЫН 2019 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ
ТАЙЛАН

санал өгөх