Өргөдөл, гомдол шалгасан байдлын үзүүлэлт


2015/01/15  4407   0


2013

2014

Нийт хүлээн авсан Өргөдөл, гомдлын тоо

Нийт хянан шийдвэрлэсэн Өргөдөл, гомдлын тоо

Нийт хүлээн авсан Өргөдөл, гомдлын тоо

Нийт шалгасан Өргөдөл, гомдлын тоо

311

282

317

283

Сэтгэгдэл бичих


Статистик, сургалт мэдээлэл


АТГ ямар гэмт хэрэг, зөрчлийн талаарх
гомдол, мэдээллийг авах вэ?

Авлигатай тэмцэх газар нь ямар гэмт хэрэг,
зөрчлийн талаарх гомдол, мэдээллийг хүлээн авдаг
тухай эндээс танилцана уу.

Дэлгэрэнгүй

Цахим
Хэлэлцүүлэг

ОДОО ХЭЛЭЛЦЭГДЭЖ БУЙ:
АВЛИГАТАЙ ТЭМЦЭХ ГАЗРЫН 2019 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ
ТАЙЛАН

санал өгөх