Мэдүүлгийн бүрдүүлэлтийн үйл ажиллагаатай холбоотой үндсэн үзүүлэлтүүд


2015/01/15  4468   0


Үзүүлэлт

2009 оны ХОМ

2010 оны ХОМ

2011 оны ХОМ

2011 оны ХАСХОМ

2012 оны ХАСХОМ

2013 оны ХАСХОМ

2014 оны ХАСХОМ

Бүртгүүлбэл зохих мэдүүлэг гаргагчийн тоо

54604

56832

58251

45858

47142

51584

38423

Бүртгүүлсэн нийт мэдүүлэг гаргагчийн тоо

54468

56763

58187

45762

47127

51579

38422

 

       Үүнээс

Хугацаандаа мэдүүлсэн

54453

56714  

58162     

45755

47105

51573

38421

Хугацаа хожимдуулж мэдүүлсэн

15

49

25

7

22

6

1

Огт бүртгүүлээгүй мэдүүлэг гаргагчийн тоо

136

69

64

96

15

5

1

 

Үүнээс

ИТХ-ын  төлөөлөгч

98

61

50

83

16

1

-

Бусад

38

8

14

20

21

10

1

Бүрдүүлэлтийн хувь

99.75

99.87

99.89

99.79

99.97

99.99

99.99

Сэтгэгдэл бичих


Статистик, сургалт мэдээлэл


АТГ ямар гэмт хэрэг, зөрчлийн талаарх
гомдол, мэдээллийг авах вэ?

Авлигатай тэмцэх газар нь ямар гэмт хэрэг,
зөрчлийн талаарх гомдол, мэдээллийг хүлээн авдаг
тухай эндээс танилцана уу.

Дэлгэрэнгүй

Цахим
Хэлэлцүүлэг

ОДОО ХЭЛЭЛЦЭГДЭЖ БУЙ:
АВЛИГАТАЙ ТЭМЦЭХ ГАЗРЫН 2019 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ
ТАЙЛАН

санал өгөх