Нийслэлийн Налайх дүүрэгт авлигаас урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр ажиллав


2015/03/03  2886   0


Авлигатай тэмцэх газар авлигын эсрэг үйл ажиллагааг төлөвлөн хэрэгжүүлэхэд нь дэмжлэг үзүүлэх, авлигын эсрэг үйл ажиллагааны үр дүнг дээшлүүлэхэд чиглэсэн арга хэмжээг авах, арга зүйн удирдлагаар хангах, авлигын эсрэг хууль тогтоомжийн хэрэгжилттэй газар дээр нь танилцаж, хууль тогтоомжуудыг сурталчлах, судалгааны дүн танилцуулах, судалгаа авах зорилгоор нийслэлийн Налайх дүүрэгт ажиллав. 

Налайх дүүргийн ИТХ, түүний Ажлын алба, дүүргийн Засаг даргын Тамгын газар, Засаг даргын эрхлэх асуудлын хүрээний агентлаг, харьяа байгууллага, төрийн болон орон нутгийн өмчит аж ахуйн нэгжүүд, ерөнхий боловсролын сургууль, цэцэрлэгүүд зэрэг нийт 39 төрийн байгууллага, төрийн өмчит хуулийн этгээдэд ажилласан бөгөөд тэдгээрийн 137 албан тушаалтанд авлигын эсрэг хууль тогтоомжийг таниулах сургалт хийж, 40 албан тушаалтныг оролцуулсан асуулт хариултын АХА тэмцээнийг зохион байгууллаа. Авлигын хор хөнөөлийг олон нийтэд ухуулан таниулах хүрээнд тус дүүргийн ерөнхий боловсролын 5 сургуулийн ахлах ангийн 450 сурагчид “Шударга хүний 7 дадал” лекцийг илтгэгч багш Ү.Амарбатаар уншуулав. 

Түүнчлэн Авлигын эсрэг хууль, Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хуулийн хэрэгжилттэй танилцах ажлын хүрээнд дүүргийн төрийн бүх байгууллагын удирдлагаас батлан гарсан шийдвэр, дүрэм, журам заавартай танилцаж, нягтлан үзлээ.

Сэтгэгдэл бичих


УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ, СОЁН ГЭГЭЭРҮҮЛЭХ


АТГ ямар гэмт хэрэг, зөрчлийн талаарх
гомдол, мэдээллийг авах вэ?

Авлигатай тэмцэх газар нь ямар гэмт хэрэг,
зөрчлийн талаарх гомдол, мэдээллийг хүлээн авдаг
тухай эндээс танилцана уу.

Дэлгэрэнгүй

Цахим
Хэлэлцүүлэг

ОДОО ХЭЛЭЛЦЭГДЭЖ БУЙ:
АВЛИГАТАЙ ТЭМЦЭХ ГАЗРЫН 2019 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ
ТАЙЛАН

санал өгөх