58 албан тушаалтны ХОМ-ийг хянан шалгаж байна


2020/11/05  945   0


Авлигатай тэмцэх газар 2020 оны 10 дугаар сарын 26-30-ны өдрүүдэд төлөвлөгөөт хяналт шалгалтын дагуу 78 албан тушаалтны хувийн ашиг сонирхлын болон хөрөнгө, орлогын мэдүүлгийг хянан шалгаж, 20 албан тушаалтны мэдүүлгийг хянан шийдвэрлээд байна.  

Эдгээрээс 1 албан тушаалтны ХАСХОМ-ийг зөрчилтэй гэж үзэв. Зөрчилтэй мэдүүлсэн албан тушаалтан Э-д Авлигын эсрэг хуулийн 13 дугаар зүйлийн 13.8.2-т зааснаар хариуцлага тооцуулах үндэслэлтэй байна.

Одоогоор ажиллагаанд 58 албан тушаалтны хувийн ашиг сонирхлын болон хөрөнгө, орлогын мэдүүлэг хянагдаж байна.

Сэтгэгдэл бичих


АТГ ямар гэмт хэрэг, зөрчлийн талаарх
гомдол, мэдээллийг авах вэ?

Авлигатай тэмцэх газар нь ямар гэмт хэрэг,
зөрчлийн талаарх гомдол, мэдээллийг хүлээн авдаг
тухай эндээс танилцана уу.

Дэлгэрэнгүй

Цахим
Хэлэлцүүлэг

ОДОО ХЭЛЭЛЦЭГДЭЖ БУЙ:
АВЛИГАТАЙ ТЭМЦЭХ ГАЗРЫН 2019 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ
ТАЙЛАН

санал өгөх