Авлигын эсрэг хууль тогтоомжоор хүлээлгэсэн нийтлэг үүргийн хэрэгжилтийг хангах шаардлагатай гэж үзжээ


2015/07/23  2508   0


Авлигатай тэмцэх газрын цахим хуудсанд ирүүлсэн “Баянзүрх дүүргийн Татварын хэлтсийн удирдлагууд ашиг сонирхлын зөрчил ихтэй гэх” иргэний гомдол, мэдээллийн мөрөөр тус газрын Урьдчилан сэргийлэх, соён гэгээрүүлэх хэлтсээс  дүүргийн Татварын хэлтсийн үйл ажиллагаа, авлигын эсрэг хууль тогтоомжийн хэрэгжилттэй газар дээр нь танилцлаа.

Тус дүүргийн Татварын хэлтсийн хэмжээнд удирдлагын үйл ажиллагаа, хүний нөөцийн бодлого, тэдгээртэй холбогдох шийдвэрүүд ил тод, нээлттэй бус, Ёс зүйн хороо, удирдлагын зөвлөлөөс гаргасан аливаа шийдвэр, албан хаагчдын цаг ашиглалт, ажлын цагийн бүртгэл, хөтлөлт, сахилга хариуцлагын талаар хамт олонд танилцуулдаггүй, Хэлтсийн дотоод аудит, хяналт шалгалтын чиглэлээр зохион байгуулсан үйл ажиллагаа, хяналт шалгалтын мөрөөр авсан арга хэмжээ, үр дүнгийн байдал тодорхой бус, авлигын эсрэг хууль тогтоомжийн дагуу албан тушаалтан мэдээлэл, мэдэгдэл, тайлбарыг хүлээн авах, бүртгэх,түүний дагуу шалгах, хариуцлага хүлээлгэх, давхар ажил эрхлэлтийн судалгаа бий болгох зэргээр  байгууллага авлига, ашиг сонирхлын зөрчлөөс ангид байхад чиглэсэн нөхцөлийг бүрдүүлээгүй нь байгууллагын удирдах албан тушаалтанд үл итгэх, шударга бус, ашиг сонирхлын зөрчилтэй гэх хардлагыг бий болгсон гэж дүгнэн, илэрсэн зөрчил, дутагдлыг  арилгуулах хугацаатай албан бичгийг хүргүүлэв.

Сэтгэгдэл бичих


УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ, СОЁН ГЭГЭЭРҮҮЛЭХ


АТГ ямар гэмт хэрэг, зөрчлийн талаарх
гомдол, мэдээллийг авах вэ?

Авлигатай тэмцэх газар нь ямар гэмт хэрэг,
зөрчлийн талаарх гомдол, мэдээллийг хүлээн авдаг
тухай эндээс танилцана уу.

Дэлгэрэнгүй

Цахим
Хэлэлцүүлэг

ОДОО ХЭЛЭЛЦЭГДЭЖ БУЙ:
АВЛИГАТАЙ ТЭМЦЭХ ГАЗРЫН 2019 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ
ТАЙЛАН

санал өгөх