Нийгмийн дэвшил эмэгтэйчүүдийн хөдөлгөөн ТББ


2015/10/21  8473   0


Нээлттэй нийгэм форумын санхүүжилтээр Нийгмийн дэвшил эмэгтэйчүүдийн хөдөлгөөн ТББ-тай хамтран Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хуулийн 17 дугаар зүйлийн /хандив авахтай холбоотой хориглолт хязгаарлалт/ хэрэгжилтийн өнөөгийн байдал, нийтлэг илэрч буй зөрчил, эрх зүйн орчныг боловсронгуй болгох зорилгоор судалгаа хийгдэж байна. 

Write comment