Авлигатай тэмцэх газрын 2016 оны I улирлын үйл ажиллагааны тайлан


2016/04/14  6310   0


Авлигатай тэмцэх газар нь хуулиар хүлээсэн чиг үүрэг, 2016 онд дэвшүүлсэн зорилт, жил, улирлын төлөвлөгөөнд тусгасан ажлуудыг хэрэгжүүлж ажилласан бөгөөд эхний улиралд хийсэн ажил, хүрсэн үр дүнг тайлагнаж байна. 

Нэг. Урьдчилан сэргийлэх, соён гэгээрүүлэх чиглэлээр:

Авлигаас урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр: “Төрийн байгууллагуудын авлигын эсрэг үйл ажиллагааны үнэлэх аргачлал”-ын дагуу төрийн байгууллагуудын 2015 оны авлигын эсрэг үйл ажиллагаанд хийсэн үнэлгээний дүнд тулгуурлан 2016 онд анхаарч ажиллах болон хангалтгүй хэрэгжүүлсэн асуудлуудыг тусгасан албан бичгийг үнэлгээнд хамрагдсан төрийн 124 байгууллагад хүргүүлсэн байна.

Авлигатай тэмцэх газрын 2016 оны үйл ажиллагааны тайланг ЭНД ДАРЖ үзнэ үү. 

Сэтгэгдэл бичих


АТГ ямар гэмт хэрэг, зөрчлийн талаарх
гомдол, мэдээллийг авах вэ?

Авлигатай тэмцэх газар нь ямар гэмт хэрэг,
зөрчлийн талаарх гомдол, мэдээллийг хүлээн авдаг
тухай эндээс танилцана уу.

Дэлгэрэнгүй

Цахим
Хэлэлцүүлэг

ОДОО ХЭЛЭЛЦЭГДЭЖ БУЙ:
АВЛИГАТАЙ ТЭМЦЭХ ГАЗРЫН 2019 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ
ТАЙЛАН

санал өгөх