Авлигатай тэмцэх газарт ирсэн гэмт хэргийн шинжтэй гомдол, мэдээллийн шийдвэрлэлт


2016/03/04  4575   0


Гүйцэтгэл
Он
2007
онд
2008
онд
2009
онд
2010
онд
2011
онд
2012
онд
2013
онд
2014
онд

2015
онд

1
Нийт шалгасан гомдол, мэдээлэл
218
644
689
444
443
357
427
517
440
2
Үүнээс
Эрүүгийн хэрэг үүсгэхээс татгалзсан
105
372
357
213
214
146
176
323
265
Харьяаллын дагуу шилжүүлсэн
26
123
230
166
164
124
152
90
70
Эрүүгийн хэрэг үүсгэсэн
24 /нэгтгэсэн 30/
66 /нэгтгэсэн 55/
68 /нэгтгэсэн 14/
46 /нэгтгэсэн 2/
54 /нэгтгэсэн 3/
73 /нэгтгэсэн 1/
58 /нэгтгэсэн 6/
89 /нэгтгэсэн 3/
92
Ажиллагаанд
33
28
20
17
8
13
35
12
13


МӨРДӨН ШАЛГАХ ХЭЛТЭС

Write comment