Авлигын эсрэг сургалт: 2018.01.30.


2018/01/30  2122   0


Авлигатай тэмцэх газрын Олон нийтийн төвд зохион байгуулж байгаа Авлигын эсрэг сургалтад яам, агентлаг, нийслэл, дүүргийн Дотоод хяналт, аудитын нэгжийн удирдах албан тушаалтнууд оролцов. 2018.01.30.

Сэтгэгдэл бичих


Олон нийтийн төв


АТГ ямар гэмт хэрэг, зөрчлийн талаарх
гомдол, мэдээллийг авах вэ?

Авлигатай тэмцэх газар нь ямар гэмт хэрэг,
зөрчлийн талаарх гомдол, мэдээллийг хүлээн авдаг
тухай эндээс танилцана уу.

Дэлгэрэнгүй

Цахим
Хэлэлцүүлэг

ОДОО ХЭЛЭЛЦЭГДЭЖ БУЙ:
АВЛИГАТАЙ ТЭМЦЭХ ГАЗРЫН 2016 ОНЫ ЭХНИЙ ХАГАС
ЖИЛИЙН ТАЙЛАН

санал өгөх