Авлигын эсрэг сургалт: 2018.01.30.


2018/01/30  2801   0


Авлигатай тэмцэх газрын Олон нийтийн төвд зохион байгуулж байгаа Авлигын эсрэг сургалтад яам, агентлаг, нийслэл, дүүргийн Дотоод хяналт, аудитын нэгжийн удирдах албан тушаалтнууд оролцов. 2018.01.30.

Write comment