Бүрдүүлэлтийн хяналтаар хийгдсэн ажил /2013-2015 он, 2016 оны I улирал/


2016/03/12  3590   0
Хяналт шалгалтаар хийгдсэн ажил
2013 онд /тоогоор/
2014 онд /тоогоор/
2015 онд /тоогоор/
2016 оны
I улирал
1
Шалгагдсан байгууллага
73
76
161
6
2
Мэдүүлгийг хянасан албан тушаалтны тоо
 
 
 
418
3
Хянасан ХАСХОМ-ийн тоо
2267
2528
3030
801
4
Нарийвчлан шалгуулахаар Хяналт шалгалтын албанд шилжүүлсэн
134
122
135
27
5
Бүрдүүлэлтийн хяналтаар хувийн ашиг сонирхлын урьдчилсан мэдүүлэг хянуулаагүй томилогдсон зөрчилтэй /үүнээс/
699
1512
768
17
Урьдчилсан мэдүүлэг хянуулаагүй томилогдсон албан тушаалтнуудыг чөлөөлж, түдгэлзүүлэн урьдчилсан мэдүүлгийг хянуулах арга хэмжээ авсан
277
39.6%
1272
84.1%
634
84.1%
2
 11.8%


Сэтгэгдэл бичих


АТГ ямар гэмт хэрэг, зөрчлийн талаарх
гомдол, мэдээллийг авах вэ?

Авлигатай тэмцэх газар нь ямар гэмт хэрэг,
зөрчлийн талаарх гомдол, мэдээллийг хүлээн авдаг
тухай эндээс танилцана уу.

Дэлгэрэнгүй

Цахим
Хэлэлцүүлэг

ОДОО ХЭЛЭЛЦЭГДЭЖ БУЙ:
АВЛИГАТАЙ ТЭМЦЭХ ГАЗРЫН 2019 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ
ТАЙЛАН

санал өгөх