Бүрдүүлэлтийн хяналтаар хийгдсэн ажил /2013-2015 он, 2016 оны I улирал/


2016/03/12  3185   0
Хяналт шалгалтаар хийгдсэн ажил
2013 онд /тоогоор/
2014 онд /тоогоор/
2015 онд /тоогоор/
2016 оны
I улирал
1
Шалгагдсан байгууллага
73
76
161
6
2
Мэдүүлгийг хянасан албан тушаалтны тоо
 
 
 
418
3
Хянасан ХАСХОМ-ийн тоо
2267
2528
3030
801
4
Нарийвчлан шалгуулахаар Хяналт шалгалтын албанд шилжүүлсэн
134
122
135
27
5
Бүрдүүлэлтийн хяналтаар хувийн ашиг сонирхлын урьдчилсан мэдүүлэг хянуулаагүй томилогдсон зөрчилтэй /үүнээс/
699
1512
768
17
Урьдчилсан мэдүүлэг хянуулаагүй томилогдсон албан тушаалтнуудыг чөлөөлж, түдгэлзүүлэн урьдчилсан мэдүүлгийг хянуулах арга хэмжээ авсан
277
39.6%
1272
84.1%
634
84.1%
2
 11.8%


Write comment