ЭРҮҮГИЙН ХЭРГИЙН ШИЙДВЭРЛЭЛТИЙН МЭДЭЭ: 2019.05.06-2019.05.10


2019/05/13  447   0


2019.05.06-2019.05.10

Өмнөх 7 хоногийн үлдэгдэл хэрэг
Хэрэг бүртгэлтийн хэрэг нээсэн
Хүлээн авсан хэрэг
Шүүх, прокуророос буцсан
Нийт шалгасан хэрэг
Тухайн хугацаанд шийдвэрлэсэн
Ажиллагаанд байгаа
Хэргийг шүүхэд шилжүүлсэн
Эрүүгийн хэргийг  хаасан
Харьяаллын дагуу шилжүүлсэн
Түд-сэн
ХБ
МБ
Нийт
  401
   13
   5
   10
429
   3
   16
   2
-
353
55
408

Write comment