Хариуцлага тооцогдсон байдал /2013-2015 он, 2016 оны I улирал/


2016/03/15  3609   0
Хариуцлага тооцуулсан байдал
2013 онд /тоогоор/
2014 онд /тоогоор/
2015 онд /тоогоор/
2016 оны I улирал
1
ИТХ-ын Ажлын албаны дэргэдэх ёс зүйн хорооны хурлаар “Анхааруулга”
14
-
129
-
2
АЭХ-ийн 13.8.1-т заасны дагуу “Сануулах”
33
235
136
8
3
АЭХ-ийн 13.8.2-т заасны дагуу “Цалингийн хэмжээг бууруулах”
11
20
20
-
4
АЭХ-ийн 13.8.3-т заасны дагуу “Албан тушаал бууруулах”
5
-
-
-
5
АЭХ-ийн 13.8.4-т заасны дагуу “Ажлаас халах”
1
3
-
1
6
Хариуцлага тооцогдсон эрх бүхий албан тушаалтан /ЭБАТ-аас чөлөөлсөн/
3
2
-
-
 
Нийт
67
260
285
9


Write comment