М.Буддорж


2020/08/13  588   0


Сахилгын шийтгэл хүлээсэн этгээдийн овог, нэр
М.Буддорж
Байгууллагын нэр
"Багануур-УС" ОНӨААТҮГ
Албан тушаал
Захирал
Сахилгын шийтгэл хүлээлгэсэн үндэслэл
Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хуулийн 8 дугаар зүйлийн 8.2 дахь хэсгийг зөрчсөн

Өөрийн хамаарал бүхий этгээд болох төрсөн охин, "Баяндэлгэр хүнс" ХХК-ийн захирал Б.Гантуяатай "Бохир усыг зөөврөөр татан зайлуулах үйлчилгээний гэрээ" байгуулах шийдвэр гаргахдаа ашиг сонирхлын зөрчилгүй гэдгээ илэрхийлсэн мэдэгдэл тайлбар гаргаагүй
Сахилгын шийтгэлийн төрөл
албан тушаалын цалингийн хэмжээг 2 сар 30 хувиар бууруулах
Сахилгын шийтгэл ногдуулсан огноо

Сахилгын шийтгэл ногдуулсан албан бичгийн дугаар
Багануур дүүргийн Засаг дарга 2020.05.28

Б/06
Нийтэд мэдээлсэн огноо
Нийтэд мэдээлээгүй
Нийтэд мэдээлсэн хэлбэр

Нийтэд мэдээлэхэд гарсан зардал

АТГ-т ирүүлсэн огноо

Сэтгэгдэл бичих


АТГ ямар гэмт хэрэг, зөрчлийн талаарх
гомдол, мэдээллийг авах вэ?

Авлигатай тэмцэх газар нь ямар гэмт хэрэг,
зөрчлийн талаарх гомдол, мэдээллийг хүлээн авдаг
тухай эндээс танилцана уу.

Дэлгэрэнгүй

Цахим
Хэлэлцүүлэг

ОДОО ХЭЛЭЛЦЭГДЭЖ БУЙ:
АВЛИГАТАЙ ТЭМЦЭХ ГАЗРЫН 2019 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ
ТАЙЛАН

санал өгөх