Мэдүүлгийн бүрдүүлэлтийн хяналтаар хянагдсан албан тушаалтнуудын хувийн ашиг сонирхлын мэдүүлэг болон хөрөнгө, орлогын мэдүүлгийн тоо


2016/03/10  3903   0д/д
Бүрдүүлэлтийн хяналт хийсэн байгууллагын нэр
2013 оны
2014 оны
2015 оны
дүн
тайлбар
1
Улаанбаатар Төмөр зам ХНН
221
227
 
448
227 албан тушаалтны
2
Газрын тосны газар
 
65
65
130
65 албан тушаалтны
3
Иргэний нисэхийн ерөнхий газар
 
97
126
223
126 албан тушаалтны
 
ХАСХОМ хянасан дүн
221
389
191
801
 


Сэтгэгдэл бичих


АТГ ямар гэмт хэрэг, зөрчлийн талаарх
гомдол, мэдээллийг авах вэ?

Авлигатай тэмцэх газар нь ямар гэмт хэрэг,
зөрчлийн талаарх гомдол, мэдээллийг хүлээн авдаг
тухай эндээс танилцана уу.

Дэлгэрэнгүй

Цахим
Хэлэлцүүлэг

ОДОО ХЭЛЭЛЦЭГДЭЖ БУЙ:
АВЛИГАТАЙ ТЭМЦЭХ ГАЗРЫН 2019 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ
ТАЙЛАН

санал өгөх