Мэдүүлгийн бүрдүүлэлтийн хяналтаар хянагдсан албан тушаалтнуудын хувийн ашиг сонирхлын мэдүүлэг болон хөрөнгө, орлогын мэдүүлгийн тоо


2016/03/10  3512   0д/д
Бүрдүүлэлтийн хяналт хийсэн байгууллагын нэр
2013 оны
2014 оны
2015 оны
дүн
тайлбар
1
Улаанбаатар Төмөр зам ХНН
221
227
 
448
227 албан тушаалтны
2
Газрын тосны газар
 
65
65
130
65 албан тушаалтны
3
Иргэний нисэхийн ерөнхий газар
 
97
126
223
126 албан тушаалтны
 
ХАСХОМ хянасан дүн
221
389
191
801
 


Write comment