Нийтийн албанд томилогдох 431 хүний урьдчилсан мэдүүлгийг хянан үзэв


2020/10/28  846   0


Авлигатай тэмцэх газар 2020 оны 10 дугаар сарын 19-23-ны өдрүүдэд нийтийн албанд томилогдохоор нэр дэвшсэн 131 хүний хувийн ашиг сонирхлын урьдчилсан мэдүүлгийг хянан шийдвэрлэлээ.

Өнгөрсөн долоо хоногт 212 мэдүүлэг шинээр хүлээн авсан бөгөөд нийт 431 урьдчилсан мэдүүлгийг хянан үзжээ. Одоогоор ажиллагаанд 300 нэр дэвшигчийн урьдчилсан мэдүүлэг хянагдаж байна.

Write comment