Орхон сумын удирдах албан тушаалтан болон ЗДТГ-ын албан хаагчдаас "Ашиг сонирхлын зөрчилгүй гэдгээ илэрхийлэх, зөрчил үүссэн тухай мэдэгдэл" гаргаж байгаа талаарх мэдээлэл


2014/05/15  4526   0


Write comment