Румын Улсын хууль тогтоогчид авлигын зарим гэмт хэргийг эцэслэн шийдвэрлэх хууль батална


2019/04/30  722   0


Европын хамгийн авлигажсан улс орноор нэрлэгддэг Румын Улсын парламентын гишүүд өндөр түвшний авлигын хэргийг нэг мөр хянан шийдвэрлэхтэй холбоотой зүйл заалтыг эрүүгийн хуульд оруулсан байна.

Европын холбооны зарим улс орон, АНУ-ын Хууль зүйн департамент болон мянга мянган прокурорын зүгээс шүүх засаглалын бие даасан байдалд аюул эрсдэл учруулж байна гэж шүүмжилжээ.

Тухайлбал, зарим гэмт хэргийн хөөн хэлэлцэх хугацааг багасгах өөрчлөлтийг дэмжлээ. Бусад зүйл заалтын тухайд ажлын байрны хариуцлагатай холбоотой гэмт хэргийн ял шийтгэлийг хөнгөрүүлсэн байна. 

Эх сурвалж

Write comment