Шалгагдсан этгээдийн тоо 2 дахин, шалгасан хэрэг 4 дахин өссөн


2018/09/24  1417   0


Мөрдөн шалгах ажиллагаа явуулсан хэргийн тоо болон холбогдогчийн тоон мэдээллийг сүүлийн 3 жилийн байдлаар харвал шалгагдсан этгээдийн тоо 2 дахин, хэрэг 4 дахин өссөн байна.

Write comment