Төрийн албанд шинээр томилогдож байгаа хүний талаарх шийдвэрийг АТГ гаргадаг уу?


2016/08/05  3716   0


-Төрийн албанд шинээр томилогдож байгаа хүний тухайд АТГ яг ямар шийдвэр гаргадаг юм бэ? “Энэ хүн төрийн албанд ажиллаж болохгүй ээ” гэдэг шийдвэрийг АТГ гаргадаг гэж ойлгогдоод байгаа.

-Нийтээр хэлж заншсанаар Сонирхлын зөрчлийн тухай хуульд “Нийтийн албанд томилогдохоор нэр дэвшсэн этгээдийн хувийн ашиг сонирхлын урьдчилсан мэдүүлгийг томилох эрх бүхий байгууллага, албан тушаалтан гаргуулан авч, АТГ-т хянуулахаар ирүүлэх, тус газар ажлын 10 хоногийн дотор хянан үзээд хариу мэдэгдэх зохицуулалттай. Манай зарим иргэд төрийн албанд ажилд ороход АТГ-аас авлига, албан тушаалын гэмт хэрэгт холбогдож байсан эсэх тухай лавлагаа авдаг гэсэн буруу ойлголттой байдаг. АТГ нийтийн албанд томилогдохоор нэр дэвшсэн этгээдийг тухайн албан үүргийг хэрэгжүүлэхэд ашиг сонирхлын зөрчил үүсэх эсэх талаар хяналт шалгалт явуулж томилох эрх бүхий байгууллага, албан тушаалтанд мэдэгдэж байх үүргийг дээрх хуулиар хүлээсэн байдаг.

Хуулийн тодорхой заалтыг харъя л даа. Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хуулийн 23 дугаар зүйлийн 23.6-д “Авлигатай тэмцэх газар нийтийн албанд томилогдохоор нэр дэвшсэн этгээдийн хувийн ашиг сонирхлын урьдчилсан мэдүүлгийг ажлын 10 өдөрт багтаан хянан үзээд тухайн албан үүргийг хэрэгжүүлэхэд ашиг сонирхлын зөрчил үүсэх эсэх талаар томилох эрх бүхий байгууллага, албан тушаалтанд мэдэгдэнэ” гэж заасан байгаа. Тэгэхээр энэ талаар АТГ-аас тэр “шийдвэр” гэж яриад байгаа зүйл гаргадаггүй.

-Тэгвэл тэр шийдвэрийг хэн гаргадаг юм бэ?

-Тухайн албан тушаалтныг томилох эрх бүхий албан тушаалтан нь гаргана. Хуулийн 23 дугаар зүйлийн 23.7-д “Нийтийн албанд томилогдохоор нэр дэвшсэн этгээд тухайн албан үүргийг гүйцэтгэхэд илт ашиг сонирхлын зөрчил үүсч болох нь тогтоогдсон бол түүнийг тухайн албанд томилох эсэх талаар томилох эрх бүхий албан тушаалтан томилохоос татгалзах үүрэгтэй” гэж заасан. Үүнээс үзвэл томилох шийдвэрийг гаргах эрх бүхий албан тушаалтанд үүрэг болгосон зохицуулалт гэдэг нь харагдаж байгаа биз дээ.

Энд нэг зүйлийг онцлон тэмдэглэх шаардлагатай. Юу гэхээр нийтийн албанд хэнийг томилох, томилсны дараа ашиг сонирхлын зөрчил үүсэх үү үгүй юу, хэрэгжүүлэх албан үүрэг нь тухайн хүний хувийн ашиг сонирхолтой харшлах эсэх талаар томилох эрх бүхий байгууллага, албан тушаалтан АТГ-ын саналыг “сонсдог” болсон нь манай улсад авлигын эсрэг хууль тогтоомж хэрэгжиж байгаагийн нэгэн илэрхийлэл гэж үзэж болно.


АТГ-ын Хяналт шалгалтын албаны дарга, ахлах комиссар Л.Сүх-Очир

Сэтгэгдэл бичих


АТГ ямар гэмт хэрэг, зөрчлийн талаарх
гомдол, мэдээллийг авах вэ?

Авлигатай тэмцэх газар нь ямар гэмт хэрэг,
зөрчлийн талаарх гомдол, мэдээллийг хүлээн авдаг
тухай эндээс танилцана уу.

Дэлгэрэнгүй

Цахим
Хэлэлцүүлэг

ОДОО ХЭЛЭЛЦЭГДЭЖ БУЙ:
АВЛИГАТАЙ ТЭМЦЭХ ГАЗРЫН 2019 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ
ТАЙЛАН

санал өгөх